ไทยประกันชีวิต

นโยบายส่วนบุคคล

ในนามของเว็บไซต์ www.thailife.com บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอเรียนว่าเรามีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่านโดยสังเขป ดังนี้


  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไป
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรของบริษัท