ไทยประกันชีวิต

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกฎหมายมีผลบังคับ

 • คำแถลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกฎหมายมีผลบังคับ

  การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ในการนี้ บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ท่านสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ (https://www.thailife.com/PrivacyPolicy)


  ในกรณีที่บริษัทได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เป็นต้น ไว้ในความครอบครองของบริษัท ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิมของการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง


  ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับคำขอจากท่าน บริษัทจะพิจารณาและดำเนินการตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด


  อย่างไรก็ดี บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลหรือให้บริการ หรือดำเนินการที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดที่บริษัทเข้าทำกับท่านตามวัตถุประสงค์เดิมของการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ หากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องผลกระทบจากการถอนความยินยอมดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ (dpo@thailife.com)


  ทางบริษัทขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริการของทางบริษัทตลอดมา
  ขอแสดงความนับถือ

  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในนามของเว็บไซต์ www.thailife.com บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอเรียนว่าเรามีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่านโดยสังเขป ดังนี้


  การเพิกถอนความยินยอม (Withdraw consent)