ไทยประกันชีวิต

FAQ

 
กรุณาเลือกหมวดคำถามที่พบบ่อย
 
เพื่อจะได้รับบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไทยประกันชีวิตจะดำเนินการตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ของผู้เอาประกันก่อนทุกครั้ง หากกรมธรรม์ขาดผลบังคับ ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายครั้งนั้น
ไม่สามารถทำได้ เพราะแพทย์ประจำศูนย์ฯ ฮอตไลน์จะตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลที่เหมาะสมให้แก่ผู้เอาประกันภายใต้เหตุผลดังนี้
  • อาการผู้ป่วยอยู่ในขั้นวิกฤต จึงต้องหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดซึ่งพร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสม
  • กรณีไม่มีโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ให้การรักษาได้ และต้องเคลื่อนย้ายโดยด่วน ทางศูนย์ฯ ฮอตไลน์อาจพิจารณาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใหญ่ประจำแต่ละภูมิภาคหรือย้ายเข้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะการคลอดบุตรไม่ใช่อาการเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคภัย หรืออุบัติเหตุ
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมอบให้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นทางการแพทย์เท่านั้น ดังนั้นความต้องการ หรือความจำเป็นในด้านอื่นๆ จึงอยู่นอกขอบข่ายที่จะได้รับบริการ
 ไทระกันชีวิตจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายใต้การดำเนินงานโดยศูนย์ฯ ฮอตไลน์เท่านั้น
ไทยประกันชีวิตจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเท่านั้น สำหรับค่ารักษาพยาบาล หากผู้เอาประกันซื้อสัญญาพิเศษเพิ่มเติมที่มีความคุ้มครองครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาล ก็สามารถนำมาเบิกค่าสินไหมทดแทนคืนกับไทยประกันชีวิตได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา
บัตรประจำตัวนี้จะมีชื่อผู้เอาประกัน และเลขที่กรมธรรม์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ โทร. 02 256 7333 ผู้เอาประกันจะได้รับบริการอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และยังแสดงถึงความเป็นบุคคลพิเศษในการรับบริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ในต่างประเทศขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เอาประกันที่แจ้งลงทะเบียนรายงานตัวก่อนการเดินทางเท่านั้น
ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองในระหว่าง 90 วันแรกนับจากวันที่เดินทางไปเท่านั้น
บริการจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายที่เกิดจากโรคหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอยู่ก่อน (Pre-existing Condition) วันที่เดินทางไปต่างประเทศ
ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะการเป็นผู้โดยสารในสายการบินพาณิชย์ที่มีกำหนดตารางการบิน หรือเครื่องบินเหมาลำที่ได้รับอนุญาตตามเส้นทางบิน
ข้อมูลที่ขอไว้นั้นล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันเองทั้งสิ้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เลขที่ประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง เพื่อความสะดวกต่อศูนย์ฯ ฮอตไลน์ ในการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานราชการ หรือสถานทูต 

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ