Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ

ธนทรัพย์ 85

แบบประกันที่น่าสนใจแผนหลักประกันรายได้ครอบครัว

เพิ่มความอบอุ่นใจให้แก่กัน ด้วยหลักประกันอันมั่นคง

Insurance Cover

ธนทรัพย์ 85

"จ่ายเบี้ยฯ สั้น ให้ความคุ้มครองยาวนาน
 สร้างหลักประกันให้ตนเอง และครอบครัว"

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสร้างอนาคตที่ดีให้กับครอบครัว แต่ยังคงมีความกังวลในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และความไม่แน่นอนในอนาคต วันนี้คุณสามารถคลายกังวลกับปัญหาดังกล่าว ด้วยการสร้างหลักประกันที่มั่นคงกับ "ธนทรัพย์ 85" แบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี สูงสุด 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อดูแลคนที่คุณรัก เสมือนเป็นหลักประกันคุ้มครองรายได้ คุ้มครองธุรกิจ คุ้มครองหนี้สิน กรณีฉุกเฉินทางการเงิน สามารถใช้สิทธิ์เวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับเงินก้อนก่อนครบสัญญาได้ หรือหากอยู่จนครบสัญญาจะได้รับเงิน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยที่คุณสามารถปลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ในเวลาเพียง 5 ปี หรือ 10 ปี พร้อมได้รับการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต Signature Service จากไทยประกันชีวิต

 • สร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงให้กับคุณและครอบครัว
  เตรียมความพร้อมสำหรับทุกแผนการในอนาคต
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี หรือ 10 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี
 • สร้างสวัสดิการเพิ่มเติมให้ครอบคลุม ด้วยสัญญาเพิ่มเติม
 • หากจำเป็นต้องใช้เงิน สามารถใช้สิทธิ์เวนคืนกรมธรรม์ได้
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด
 • 1

  ครบกำหนดสัญญา

  รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • 2

  เสียชีวิตระหว่างสัญญา

  2.1 ธนทรัพย์ 85/5  : ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 5         รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป     รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  2.2 ธนทรัพย์ 85/10 : ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 10        รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  ปีกรมธรรม์ที่ 11 เป็นต้นไป    รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์แบบประกัน กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี
ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันภัย*
ปีละ
เบี้ยประกันภัย
สะสม
เงินครบสัญญา** เงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์**
ความคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิต
1 100,200 100,200 - 13,000 1,000,000
2 100,200 200,400 - 73,000 1,000,000
3 100,200 300,600 - 201,000 1,000,000
4 100,200 400,800 - 325,000 1,000,000
5 100,200 501,000 - 475,000 1,000,000
6 - 501,000 - 488,000 1,200,000
7 - 501,000 - 502,000 1,200,000
... ... ... ... ... ...
20 - 501,000 - 701,000 1,200,000
... ... ... ... ... ...
30 - 501,000 - 865,000 1,200,000
... ... ... ... ... ...
40 - 501,000 - 1,046,000 1,200,000
... ... ... ... ... ...
อายุ 85 ปี - 501,000 1,200,000 - 1,200,000

หมายเหตุ

* เบี้ยประกันภัยหลังหักส่วนลด (จำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 บาท มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย 1 บาทต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

** ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์

 

อายุรับประกัน

1 เดือน – 70 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 85 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี และ 10 ปี
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 300,000 บาท
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

  "สร้างหลักประกันให้ตนเองและครอบครัว
  ด้วยธนทรัพย์ 85 เพื่อความมั่นคงทางการเงิน"

 • 1

  คุ้มครองสูงสุด 120%*

  สร้างหลักประกันที่มั่นคง พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

 • 2

  ครบสัญญา คืนเงินก้อน 120%*

  รองรับทุกแผนการในอนาคต

 • 3

  จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้น

  เพียง 5 ปี หรือ 10 ปี เพื่อปลดภาระการชำระเบี้ยฯ ได้อย่างรวดเร็ว

 • 4

  ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

  เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)

 • 5

  เบี้ยประกันภัยมีส่วนลด

  กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

 • * อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยบริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร