Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต > แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ > เศรษฐีรีไทร์ 4 เด้ง (ทรัพย์บำนาญ G 55,60,65)

เศรษฐีรีไทร์ 4 เด้ง (ทรัพย์บำนาญ G 55,60,65)

แบบประกันที่น่าสนใจแผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ

สร้างเงินออม เพื่อความพร้อมในวัยเกษียณ
วางแผนเกษียณอย่างมั่นคง

Insurance Cover

ไทยประกันชีวิต เศรษฐีรีไทร์ 4 เด้ง

ทรัพย์บำนาญG 55,60,65

สร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณ
ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 แสนบาท (1)

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการวางแผนใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ เพราะทุกวันนี้โครงสร้างประชากร
ไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แนวโน้มคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น และจากพฤติกรรมการบริโภค
และรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คนมีความเสี่ยงที่จะมีโรคประจำตัว
มากขึ้น ในขณะที่ค่าครองชีพรวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
ทำให้คุณกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพที่อาจจะส่งผลต่อการสร้างหลักประกันรายได้

วันนี้คุณสามารถคลายความกังวลกับปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการเริ่มสร้างสวัสดิการยามเกษียณที่ดี
กับแบบประกันบำนาญ ไทยประกันชีวิต เศรษฐีรีไทร์ 4 เด้ง ทรัพย์บำนาญG 55,60,65 แบบ
ประกันที่ออกแบบมาเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณ ด้วยการมอบเงินบำนาญในจำนวน
ที่แน่นอนทุกปี มีการรับรองการจ่ายเงินบำนาญในกรณีเสียชีวิตก่อนรับบำนาญครบ ที่ช่วยให้
การดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เป็นภาระของลูกหลาน สมัครได้ โดย
ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ และยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการนำเบี้ยประกันชีวิต
ไปลดหย่อนภาษี

 • รับเงินบำนาญแน่นอนทุกปี เสมือนมีรายได้ต่อเนื่อง นานถึงอายุ 90 ปี
 • รับรองการจ่ายบำนาญ 15 ปี กรณีเสียชีวิตก่อนรับบำนาญครบ 15 ปี สร้างความมั่นคงให้คนที่คุณรัก
 • เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตได้อีก 200,000 บาทต่อปี
 • สมัครได้ โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

(1) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 (เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี) และฉบับที่ 194 (เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ+กองทุน กบข.+กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน+RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี)

 • ผลประโยชน์เงินบำนาญ

  - รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุเริ่มรับบำนาญ ไปจนถึงอายุ 90 ปี โดย

      • ทรัพย์บำนาญG 55 --> เริ่มรับบำนาญอายุ 55 ปี

      • ทรัพย์บำนาญG 60 --> เริ่มรับบำนาญอายุ 60 ปี

      • ทรัพย์บำนาญG 65 --> เริ่มรับบำนาญอายุ 65 ปี

  - รับรองการจ่ายเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิตโดยที่ยังรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี โดยจ่ายเป็นมูลค่าปัจจุบันของ
    เงินบำนาญที่ยังไม่จ่ายจนครบ 15 ปี

 • ความคุ้มครองชีวิต

  - ก่อนรับเงินบำนาญ : คุ้มครอง 105 % ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
    ตามจำนวนที่มากกว่า

ตัวอย่าง เพศชาย อายุ 40 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
ชำระเบี้ยปีละ 107,800 บาท 20 ปี รวม 2,156,000 บาท

รายละเอียด ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยฯ ที่ชำระ หลังหักค่าลดหย่อนภาษี
ฐานภาษี ไม่คิด
ลดหย่อน
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
รับรองการจ่าย
15 ปี*
(อายุ 74 ปี รับเงินบำนาญ 15 งวด 2,250,000 บาท)
94,000 201,800 309,600 417,400 525,200 633,000 740,800 848,600
ครบกำหนดสัญญา
(อายุ 90 ปี รับเงินบำนาญ 31 งวด 4,650,000 บาท)
2,494,000 2,601,800 2,709,600 2,817,400 2,925,200 3,033,000 3,140,800 3,248,600

หมายเหตุ

* หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยที่ยังได้รับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี

 

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 90 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ทรัพย์บำนาญG 55 : ถึงอายุ 55 ปี
ทรัพย์บำนาญG 60 : ถึงอายุ 60 ปี
ทรัพย์บำนาญG 65 : ถึงอายุ 65 ปี
 

อายุรับประกัน

ทรัพย์บำนาญG 55 : 20 - 50 ปี
ทรัพย์บำนาญG 60 : 20 - 55 ปี
ทรัพย์บำนาญG 65 : 20 - 60 ปี
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ
  ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคลคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 200,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194)
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

  "ไม่ว่าใครก็สมัครได้... เพียงอายุ 20-60 ปี"

 • 1

  มั่นใจชีวิตหลังเกษียณ รับบำนาญที่แน่นอนทุกปี

  รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15%* ยาวนานไปจนถึงอายุ 90 ปี

 • 2

  อุ่นใจกับความคุ้มครองการเสียชีวิต

  คุ้มครอง 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือ เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ตามจำนวนที่มากกว่า

 • 3

  กรณีฉุกเฉิน เลือกรับเงินคืนได้

  หากต้องการใช้เงินก้อนสามารถเลือกเวนคืนกรมธรรม์ โดยใช้สิทธิ์ได้ก่อนวันเริ่มรับเงินบำนาญ

 • 4

  เพิ่มสิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี

  เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญรับสิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษี เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาท รวมลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท

 • 5

  สมัครได้ ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

  มีสิทธิ์เป็นเจ้าของกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท

บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

เศรษฐีรีไทร์ 4 เด้ง (ทรัพย์บำนาญ G 55,60,65)

ทรัพย์บำนาญ (1) 55,60,65

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร