TH / EN

นโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

  เนื่องจากบริษัทฯ มีการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแอปพลิเคชันที่เรียกว่า แอปพลิเคชันไทยประกันชีวิต ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่มีต่อการจัดเก็บ การดำเนินการ การป้องกันรักษา และการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชันไทยประกันชีวิต ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้มีความมั่นคงปลอดภัย โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอยู่ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ โปรดศึกษาข้อมูลนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด ก่อนการเข้าใช้บริการ แอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตโดยผู้ใช้บริการสามารถคลิกดูรายละเอียดแต่ละหัวข้อดังนี้

1. คำนิยาม

1.1 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน หรือประวัติกิจกรรม เป็นต้น รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่มีชื่อของบุคคลหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

1.3 ผู้ใช้บริการ หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าใช้บริการ แอปพลิเคชันไทย ประกันชีวิต

1.4 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และให้หมายความรวมถึงคู่สมรส และ ทายาทโดยธรรม หรือ ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วน บุคคลถึงแก่กรรมแล้วด้วย

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

2.1 เพื่อประมวลผล การบริหารจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการยื่นคำขอใช้บริการกับบริษัทฯ รวมถึงการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ ดำเนินการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ ตลอดจนการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ที่เสนอโดยบริษัทฯ

2.2 เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงการวินิจฉัยปัญหาและการแก้ไขปัญหา การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และ ผู้ใช้บริการ

2.3 เพื่อการส่งข้อมูลทางการตลาดให้กับผู้ใช้บริการ และแจ้งให้ทราบถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ และบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ แก่ผู้ใช้บริการ

2.4 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเมื่อ บริษัทฯ มีการขอข้อมูลของผู้ใช้บริการ

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

  บริษัทฯ จะรวบรวมและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชันไทยประกันชีวิต ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ กับบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี ที่เรียกว่า “คุกกี้” (Cookies) เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลตำแหน่งพิกัด และอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ขณะที่ขอทำประกันชีวิตหรือภายหลัง โดยให้ข้อมูลในใบคำขอ เอาประกันภัย รวมถึงเอกสารประกอบและข้อมูลการสื่อสารต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และอื่นๆ ในรูปแบบหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ อื่นๆ (Devices) ที่ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการ แอปพลิเคชันไทยประกันชีวิต ข้อมูลเหล่นี้จะ ได้รับการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.2 ข้อมูลจากแหล่งอื่น

  ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ หรือจากบริษัทในเครือ หรือเครือธุรกิจเดียวกัน หรือพันธมิตรทางธุรกิจ หรือตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต นอกเหนือจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ขณะที่ขอทำประกันชีวิตหรือภายหลัง รวมถึงข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัทฯ

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น

5. การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามที่กฎหมาย กำหนดบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ระบุไว้ในนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล หากมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะติดต่อไปยังเจ้าของข้อมูล เพื่อขอความยินยอมในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งบริษัทฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องขอความ ยินยอมก่อน

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศการกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และกำหนดใช้มาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล รวมทั้งออกระเบียบข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยระบบสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และป้องกัน มิให้ข้อมูลสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. การใช้บริการบุคคลภายนอก

  ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การจัดส่งพัสดุ การวิเคราะห์เชิงสถิติ การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือขอบเขตการว่าจ้างของบริษัทฯ

8. ข้อยกเว้น

  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองแก่บุคคลภายนอก หรือเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการละเลยที่จะออกจากระบบให้ถูกต้องหลังเสร็จการใช้บริการแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิต หรือการใช้บริการโดยขาดการพิจารณาถึงความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังนี้

9.1 ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

9.2 แจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

9.3 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล แต่บริษัทฯ สามารถปฏิเสธการคัดค้านดังกล่าวได้ โดยจะแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

9.4 ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมและบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอีกต่อไป เป็นต้น

9.5 ขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด

9.6 ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอม ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 10.

9.7 ร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ รวมทั้งลูกจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10. ผลการถอนความยินยอม

  การถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดสิทธิการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล เช่น ทำให้เกิดข้อจำกัดในการทำธุรกรรมบนแอปพลิเคชัน หรือการให้บริการผู้ถือกรมธรรม์ หรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หรือการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวการประกันชีวิต และส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาประกันชีวิตได้ เป็นต้น

  ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น

11. การทบทวนนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นมาตรฐานภายใต้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต

12. ช่องทางติดต่อกับบริษัทฯ

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

ที่อยู่บริษัทฯ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทร. 02 247 0247 หรือ 1124

ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการก่อนที่จะ ให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อไป

การใช้คุกกี้ (Cookies)

  “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งไปยังแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการ และติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของผู้ใช้บริการ โดยหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้แอปพลิเคชันของบริษัทฯ

สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากแอปพลิเคชัน หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีก ต่อไป การใช้ “คุกกี้” จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทฯ มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้”ได้บันทึกหรือเก็บ รวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุง คุณภาพการบริการของบริษัทฯ ต่อไป

  สำหรับบริการบางประเภทบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการเพิ่มเติม เช่น จำนวนก้าวการเดินเพื่อคำนวณคะแนน และ/หรือ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้วยวิธีการอื่น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการบริการนั้นๆ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หรือสิทธิประโยชน์ตามที่อยู่ หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น อีเมล, SMS ฯลฯ ให้กับผู้ใช้บริการ ตามที่ผู้ใช้บริการได้เคยให้ข้อมูลไว้ หากผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อจะ แจ้งบริษัทฯ ทันที

  ข้าพเจ้าในฐานะผู้ใช้บริการได้อ่านเงื่อนไข ข้อกำหนด ในนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยละเอียดตลอดแล้ว โดยข้าพเจ้ายอมรับ ให้ความยินยอม และตกลงผูกพันในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายดังกล่าวทุกประการ