Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
คิดเคียงข้างทุกชีวิต
  ทำไมถึงต้องดูแลให้กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่เสมอ ?  
  เพื่อจะได้รับบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไทยประกันชีวิตจะดำเนินการตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ของผู้เอาประกันก่อนทุกครั้ง หากกรมธรรม์
ขาดผลบังคับ ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายครั้งนั้น
 
  ผู้เอาประกันสามารถระบุโรงพยาบาลที่ต้องการได้หรือไม่ ?  
  ไม่สามารถทำได้ เพราะแพทย์ประจำศูนย์ฯ ฮอตไลน์จะตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลที่เหมาะสมให้แก่ผู้เอาประกันภายใต้เหตุผลดังนี้
1. อาการผู้ป่วยอยู่ในขั้นวิกฤต จึงต้องหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดซึ่งพร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสม
2. กรณีไม่มีโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ให้การรักษาได้ และต้องเคลื่อนย้ายโดยด่วน ทางศูนย์ฯ ฮอตไลน์อาจพิจารณาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาลใหญ่ประจำแต่ละภูมิภาคหรือย้ายเข้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
 
  กรณีเจ็บท้องจะคลอดบุตร สามารถรับบริการประสานงานนำส่งผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลได้หรือไม่ ?  
  ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะการคลอดบุตรไม่ใช่อาการเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคภัย หรืออุบัติเหตุ  
  กรณีไม่พอใจการรักษาของแพทย์ หรือต้องการย้ายเพื่อไปพักฟื้นในโรงพยาบาลที่ต้องการ สามารถรับบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากศูนย์ฯ ฮอตไลน์ได้หรือไม่ ?  
  บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมอบให้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นทางการแพทย์เท่านั้น ดังนั้นความต้องการ หรือความจำเป็นในด้านอื่นๆ จึงอยู่นอกขอบข่ายที่จะได้รับบริการ
 
  เมื่อญาติผู้เอาประกันดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอง โดยไม่ผ่านศูนย์ฯ ฮอตไลน์ สามารถเรียกค่าใช้จ่ายจากไทยประกันชีวิตในภายหลังได้หรือไม่ ?  
  ไทยประกันชีวิตจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายใต้การดำเนินงานโดยศูนย์ฯ ฮอตไลน์เท่านั้น  
  ไทยประกันชีวิตจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และค่ารักษาพยาบาลด้วยหรือไม่ ?  
  ไทยประกันชีวิตจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเท่านั้น สำหรับค่ารักษาพยาบาล หากผู้เอาประกันซื้อสัญญาพิเศษเพิ่มเติมที่มีความคุ้มครองครอบคลุมถึง
การรักษาพยาบาล ก็สามารถนำมาเบิกค่าสินไหมทดแทนคืนกับไทยประกันชีวิตได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา
 
  บัตรประจำตัวผู้เอาประกันสำคัญอย่างไร ?  
  บัตรประจำตัวนี้จะมีชื่อผู้เอาประกัน และเลขที่กรมธรรม์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ โทร. 02 256 7333 ผู้เอาประกันจะได้รับบริการอย่างทันท่วงที
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และยังแสดงถึงความเป็นบุคคลพิเศษในการรับบริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 
  กรณีเดินทางไปต่างประเทศแล้ว สามารถโทรกลับมาลงทะเบียนขอใช้บริการในต่างประเทศย้อนหลังได้หรือไม่ ?  
  บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ในต่างประเทศขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เอาประกันที่แจ้งลงทะเบียนรายงานตัวก่อนการเดินทางเท่านั้น
 
  กรณีเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สามารถขอรับบริการฮอตไลน์จนจบการศึกษาได้หรือไม่ ?  
  ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองในระหว่าง 90 วันแรกนับจากวันที่เดินทางไปเท่านั้น  
  กรณีผู้เอาประกันเดินทางไปรับการรักษาต่อในต่างประเทศด้วยโรคที่เป็นก่อนเดินทาง สามารถขอรับบริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินมารับการรักษาต่อเนื่อง
ยังประเทศไทยได้หรือไม่ ?
 
  บริการจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายที่เกิดจากโรคหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอยู่ก่อน (Pre-existing Condition) วันที่เดินทางไปต่างประเทศ
 
  กรณีเดินทางไปต่างประเทศด้วยเครื่องบินทหาร หรือราชการสามารถขอรับความคุ้มครองได้หรือไม่ ?  
  ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะการเป็นผู้โดยสารในสายการบินพาณิชย์ที่มีกำหนดตารางการบิน หรือเครื่องบินเหมาลำที่ได้รับอนุญาตตามเส้นทางบิน  
  ทำไมต้องใช้ข้อมูลมากมายในการลงทะเบียน ?  
  ข้อมูลที่ขอไว้นั้นล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันเองทั้งสิ้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เลขที่ประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง เพื่อความสะดวก
ต่อศูนย์ฯ ฮอตไลน์ ในการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานราชการ หรือสถานทูต
 
คิดเคียงข้างทุกชีวิต

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร