Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต

แบบประกันไทยประกันชีวิต

แผนเงินออมคุ้มครองผู้สูงอายุ

ความมั่นคงในช่วงบั้นปลายชีวิต สร้างได้ใน
วัยเกษียณ คลายความกังวลกับอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคง

แผนการสร้างสวัสดิการ

สร้างสวัสดิการให้แก่ตัวท่านและครอบครัว
ด้วยการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม
ในทุกภาวะวิกฤติของชีวิต

แผนเงินออมสำหรับอนาคต

ออม อย่างมีระบบ สร้างอนาคต อย่างมั่นคง
อนาคตสดใส จากผลตอบแทน และความคุ้มครอง
ที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดสัญญา

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

อุ่นใจทุกนาที คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่
ทั่วโลก

แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ

สร้างเงินออม เพื่อความพร้อมในวัยเกษียณ
วางแผนเกษียณอย่างมั่นคง

แผนหลักประกันเพื่อทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา เพื่อลูกรัก การมอบโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่บุตร คือ สุดยอดปรารถนา
ของพ่อแม่

แผนประกันโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข (กบข.)

เพิ่มความอบอุ่นใจให้แก่กัน ด้วยหลักประกัน
อันมั่นคง

แผนประกันรายได้ครอบครัว

เพิ่มความอบอุ่นใจให้แก่กัน ด้วยหลักประกัน
อันมั่นคง

แบบประกันที่น่าสนใจ

กว่า 75 ปีที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบต่างๆ ของบริษัทให้มีความเหมาะสม ตามเจตจำนงของผู้เอาประกันทุกครอบครัวคนไทย โดยยึดหลักแห่งความสอดคล้อง และความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน ทั้งนี้เพื่อให้กรมธรรม์ของ
ไทยประกันชีวิตสามารถสนองตอบต่อทุกความต้องการของประชาชน ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ และทุกอาชีพ ปัจจุบันเรามีกรมธรรม์ประกันชีวิต
ที่ได้รับความนิยม ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการออมทรัพย์ การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ พร้อมที่จะเป็นหลักประกัน ให้กับทุกครอบครัวคนไทย
โดยแบ่งออกเป็นกรมธรรม์แบบต่างๆ ดังนี้


แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร