ไทยประกันชีวิต

  • ใบอนุญาตตัวแทน

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

กรุณาเลือกหมวดใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
ขั้นตอน 

ผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนใบอนุญาตฯ จากบริษัทประกันชีวิตอื่น ให้ยื่นเอกสารได้ที่สาขาต้นสังกัด
 
หลักฐาน 

1. คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.1)
2. หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทฯ (ตช.5)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  (กรณีเปลี่ยนที่อยู่)
4. สำเนาหนังสือรับรองผ่านการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ กรณีอบรมกับสถาบันภายนอก
5. รูปถ่ายขนาด 2.5x3 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน)
6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
7. เอกสาร และค่าธรรมเนียม
 

ใบอนุญาตฯ ไม่ขาดอายุ
 

ใบอนุญาตฯ ขาดอายุ
 
 
 7.1 ใบอนุญาตฯ ฉบับจริง หรือสำเนาบันทึกประจำวัน (กรณีบัตรหาย)
 
 
 7.2 หนังสืออนุมัติให้ลาออกจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ของบริษัทเดิม หรือไปรษณีย์ตอบรับ และบันทึกขอลาออกจากบริษัทเดิม    
 
-
 
 7.3 ค่าธรรมเนียม 300 บาท
 
 ค่าธรรมเนียม 300 บาท

 

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ