ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 106564 คน
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการลงทุน

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 90/90 (UWA) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/10 (UEA) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/1 (UZA) "

% อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปี 2566
อัปเดตล่าสุดวันที่ 01/02/2566
สัดส่วนการลงทุน : 31 มกราคม 2566
อัปเดตล่าสุดวันที่ 03/02/2566
พิมพ์ :
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ (31 ม.ค. 2566)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาล 15.43 %
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 12.07 %
หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 5.86 %
หุ้นกู้ Electricite du Laos (EDL) 5.83 %
หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 5.81 %
5 อันดับแรกของตราสารแห่งทุนและหน่วยลงทุน (31 ม.ค. 2566)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล 1.12 %
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0.94 %
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 0.77 %
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0.77 %
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 0.69 %