ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 95149 คน
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการลงทุน

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 90/90 (UWA) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/10 (UEA) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/1 (UZA) "

% อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปี 2565
อัปเดตล่าสุดวันที่ 03/05/2565
สัดส่วนการลงทุน : 30 เมษายน 2565
อัปเดตล่าสุดวันที่ 03/05/2565
พิมพ์ :
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ (30 เม.ย. 2565)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาล 15.7 %
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 12.38 %
หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 6.16 %
หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 6.12 %
หุ้นกู้ Electricite du Laos (EDL) 6.12 %
5 อันดับแรกของตราสารแห่งทุนและหน่วยลงทุน (30 เม.ย. 2565)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล 1.2 %
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1.04 %
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 0.86 %
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 0.78 %
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 0.65 %