ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 109678 คน
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการลงทุน

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 90/90 (UWA) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/10 (UEA) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/1 (UZA) "

% อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปี 2566
อัปเดตล่าสุดวันที่ 04/09/2566
สัดส่วนการลงทุน : 31 สิงหาคม 2566
อัปเดตล่าสุดวันที่ 05/09/2566
พิมพ์ :
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ (31 ส.ค. 2566)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาล 15.17 %
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 12.03 %
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 5.85 %
หุ้นกู้ Electricite du Laos (EDL) 5.82 %
หุ้นกู้บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 4.77 %
5 อันดับแรกของตราสารแห่งทุนและหน่วยลงทุน (31 ส.ค. 2566)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 0.9 %
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0.83 %
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 0.77 %
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล 0.77 %
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 0.69 %