ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 89001 คน
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 90/90 (UWA) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/10 (UEA) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/1 (UZA) "

% อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปี 2564
อัปเดตล่าสุดวันที่ 02/08/2564
สัดส่วนการลงทุน : 31 กรกฎาคม 2564
อัปเดตล่าสุดวันที่ 02/08/2564
พิมพ์ :
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ (30 มิ.ย. 2564)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ น้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาล 17.54 %
หุ้นกู้บมจ. ซีพี ออลล์ 12.83 %
หุ้นกู้ Electricite du Laos (EDL) 6.36 %
หุ้นกู้บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 6.23 %
หุ้นกู้บมจ. ไทยออยล์ 6.21 %
5 อันดับแรกของตราสารแห่งทุนและหน่วยลงทุน (30 มิ.ย. 2564)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ น้ำหนักการลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตัล 1.09 %
บมจ. ปตท. 0.95 %
บมจ. ซีพี ออลล์ 0.69 %
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 0.58 %
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 0.54 %