ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 97844 คน
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการลงทุน

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 90/90 (UWA) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/10 (UEA) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/1 (UZA) "

% อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปี 2565
อัปเดตล่าสุดวันที่ 01/09/2565
สัดส่วนการลงทุน : 31 สิงหาคม 2565
อัปเดตล่าสุดวันที่ 02/09/2565
พิมพ์ :
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ (31 ส.ค. 2565)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาล 15.9 %
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 12.36 %
หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 6.01 %
หุ้นกู้ Electricite du Laos (EDL) 5.97 %
หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 5.96 %
5 อันดับแรกของตราสารแห่งทุนและหน่วยลงทุน (31 ส.ค. 2565)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล 1.13 %
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1.09 %
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 0.72 %
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 0.71 %
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 0.66 %