ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 90930 คน
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 90/90 (UWA) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/10 (UEA) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/1 (UZA) "

% อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปี 2564
อัปเดตล่าสุดวันที่ 01/10/2564
สัดส่วนการลงทุน : 30 กันยายน 2564
อัปเดตล่าสุดวันที่ 01/10/2564
พิมพ์ :
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ (30 ก.ย. 2564)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ น้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาล 16.12 %
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 12.67 %
หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 6.3 %
หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 6.27 %
หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 6.26 %
5 อันดับแรกของตราสารแห่งทุนและหน่วยลงทุน (30 ก.ย. 2564)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ น้ำหนักการลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล 1.1 %
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1.08 %
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 0.8 %
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 0.67 %
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 0.55 %