ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 116886 คน
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการลงทุน

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 90/90 (UWA) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/10 (UEA) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/1 (UZA) "

% อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปี 2567
อัปเดตล่าสุดวันที่ 02/05/2567
สัดส่วนการลงทุน : 30 เมษายน 2567
อัปเดตล่าสุดวันที่ 07/05/2567
พิมพ์ :
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ (30 เม.ย. 2567)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาล 15.64 %
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 11.77 %
หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 6.16 %
หุ้นกู้ Electricite du Laos (EDL) 5.82 %
หุ้นกู้บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 4.6 %
5 อันดับแรกของตราสารแห่งทุนและหน่วยลงทุน (30 เม.ย. 2567)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 0.95 %
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 0.88 %
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 0.85 %
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 0.73 %
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 0.71 %