ไทยประกันชีวิต

บริจาคสมทบกองทุน "โรคเลือดและมะเร็งเด็ก รพ.จุฬาลงกรณ์"

images
23/12/2019

คุณศรีสุดา  พูลพิพัฒนันท์  กรรมการและเหรัญญิก  มูลนิธิหนึ่งคนให้  หลายคนรับ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคสมทบกองทุน “โรคเลือดและมะเร็งเด็กจุฬาฯ”  มูลนิธิตึกสก.  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน  500,000 บาท แก่รศ.พญ.ดารินทร์  ซอโสตถิกุล  หัวหน้าสาขาวิชาโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเป็นกองทุนแก่เด็กที่ป่วย และผู้ปกครองที่ยากไร้ที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เมื่อวันศุกร์ที่  23  ธันวาคม  2559