ไทยประกันชีวิต

โครงการ เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข (ปี 2561) จ.สุโขทัย

images
09/07/2018

ปี 2561 ร่วมกับบมจ.ไทยประกันชีวิต สนับสนุนโครงการ “รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท” ซึ่งจัดโดยสำนัก งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากา ชาดไทย โดยจัดหาแว่นสายตาให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในชนบท ที่มีปัญหาด้านสาย ตาและการมองเห็นจำนวน 3,000 ราย ใน 3 ปี
ดำเนินกิจกรรม ณ จังหวัดสุโขทัย 
      ระหว่างวันที่  9 –13 กรกฎาคม 61
 มีนักเรียนที่ได้รับแว่นตา               962 คน 
 ส่งต่อเพื่อการรักษา                      117 คน
 รวมมีนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม   2,198 คน