ไทยประกันชีวิต

กิจกรรมและข่าวสาร

บริจาคสมทบกองทุน "โรคเลือดและมะเร็งเด็ก รพ.จุฬาลงกรณ์"
 คุณศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับเป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคสมทบกองทุน “โรคเลือดและมะเร็งเด็กจุฬาฯ”  
โครงการ เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข (ปี 2561) จ.สุโขทัย
ปี 2561 ร่วมกับบมจ.ไทยประกันชีวิต สนับสนุนโครงการ “รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท” ซึ่งจัดโดยสำนัก งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากา ชาดไทย
โครงการ เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข (ปี 2560)
ปี 2560 มูลนิธิฯร่วมกับสมาคมนักทัศมาตรศาสตร์ ไทย และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาลดำเนินโครงการ “เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข” จัดซื้อแว่นสายตา 1,000 อัน

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ