ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. จัดโครงการอบรมความรู้ด้านประกันภัย "Training for the Trainers" แก่เกษตรกร

24/05/2019

คปภ.  จัดโครงการอบรมความรู้ด้านประกันภัย “Training for the Trainers” แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่ออยากให้เกษตรกรไทยนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงภัยอย่างเป็นระบบ ด้วยการทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์