ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงอุตสาหกรรมประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพ

14/08/2019

คปภ. ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงอุตสาหกรรมประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพและแนวทางปฏิบัติสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐาน ที่มีเงื่อนไขความคุ้มครองที่เป็นธรรม สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทำประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น รองรับการก้าวสู่สังคมสูงวัย หวังลดข้อร้องเรียนเอื้อประชาชนทำประกันมากขึ้น โดยที่เบี้ยประกันไม่เพิ่มขึ้น คาดเริ่มใช้ปี 2564 
นอกจากนี้ ยังหารือถึงการปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ธุรกิจประกัน และทำให้ขั้นตอนการอนุมัติเร็วขึ้น 1 เท่าตัว คาดจะเริ่มทยอยใช้เดือน ต.ค. นี้ 
(กรุงเทพธุรกิจ/น.20, เดลินิวส์/น.6)