ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. ปรับปรุงการทำสัญญาประกันสุขภาพครั้งใหญ่ ลดการฉ้อฉลการรักษาเกินความจำเป็น และมีโอกาสทำให้เบี้ยประกันสุขภาพลดลงได้ในอนาคต

24/06/2019

คปภ. ปรับปรุงการทำสัญญาประกันสุขภาพครั้งใหญ่ในรอบ 13 ปี ซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในเดือน ส.ค. นี้ เพื่อให้สอดรับกับมติ ครม. ที่ประกาศให้ยาและเวชภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม โดยการปรับปรุงครั้งนี้ทำให้ลดการฉ้อฉลการรักษาเกินความจำเป็น และมีโอกาสทำให้เบี้ยประกันสุขภาพลดลงได้ในอนาคต 
สำหรับสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐานมี 7 ประเด็นที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย 1.ปรับตารางผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและวินาศภัยให้ตรงกัน ระบุหมวดความคุ้มครองไว้ 13 หมวด  2.กำหนดเงื่อนไขการ “ไม่ต่อ” อายุกรมธรรม์ 3.เกณฑ์การปรับเบี้ยประกัน 4.เป็นโรคมาก่อนทำประกันได้หากเข้าเกณฑ์ 5.ปรับปรุงค่าผ่าตัด - หัตถการในห้องผ่าตัด 6.จัดทำฐานข้อมูล - แชร์ข้อมูลประกันสุขภาพ และ 7.Day Surgery เบิกแบบผู้ป่วยในได้