ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. สั่ง "เจ้าพระยาประกันภัย" หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

25/03/2018

คปภ. สั่ง “เจ้าพระยาประกันภัย” หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป เหตุฐานะไม่มั่นคงมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และแจ้งงบการเงินไม่ถูกต้อง 

นอกจากนี้มีพฤติกรรมปิดบังซ่อนเร้นฐานะการเงิน หรือการดำเนินการโดยบันทึกรายการหนี้สินจากการประกันภัยต่อ และเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้วต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้ไม่ทราบฐานะการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีการรายงานฐานะการเงินและการดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว สำนักงาน คปภ. ก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้ 

(กรุงเทพธุรกิจ/น.3)