ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. เปิดเวที "InsurTech Panorama 2019" การประชุมสัมมนาวิชาการที่ดึงผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมเปิดมุมมองด้านเทคโนโลยีการประกันภัยปี 2020

23/12/2019

คปภ. เปิดเวที “InsurTech Panorama 2019” การประชุมสัมมนาวิชาการที่ดึงผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมเปิดมุมมองด้านเทคโนโลยีการประกันภัยปี 2020 เผย แนวโน้มการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในอนาคตประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ การยอมรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น, การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และระบบเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเห็นได้ว่ารูปแบบการให้บริการของบริษัทประกันภัยเปลี่ยนไปจากเดิม การบริการจะเน้นไปที่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มากกว่าการทำตลาด การโฆษณา หรือการขายซึ่งเป็นรูปแบบเดิม 
  (ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.6)