ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. เผย ในปี 2560 การรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) มีจำนวนกรมธรรม์ 4.07 ล้านฉบับ

29/03/2018

คปภ. เผย ในปี 2560 การรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) มีจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อยที่มีผลบังคับทั้งสิ้น 4.07 ล้านฉบับ คิดเป็นเบี้ยประกันภัย รับรวม 2,189.87 ล้านบาท และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 1,789.33 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วน ค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับรวม หรือ Loss Ratio เท่ากับ 81.71%

สำหรับปี 2561 คปภ. มีแผนที่จะต่อยอดความสำเร็จของกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อย ผ่านทั้งการพัฒนาตลาดด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงความต้องการด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย รวมถึงมีการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประกันภัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ที่เหมาะสมกับชุมชนต่างๆ ต่อไป 

(โพสต์ ทูเดย์/น.A2, แนวหน้า/น.7)