ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ส. ประกันชีวิตไทย เตือนปัจจัยเสี่ยงปี 61 "ตารางมรณะ - ดอกเบี้ย"

29/03/2018

ส.ประกันชีวิตไทย ประเมินภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในปี 2561 จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับการวางแผนเกษียณอายุ รองรับสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบำนาญหรือเงินได้ประจำรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่หลากหลาย ทั้งเหมาจ่ายความคุ้มครองโรคร้ายแรงต่างๆ อันเนื่องมาจากค่ารักษาพยาบาลที่มีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้แล้วประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนและการประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น แบบประกันชีวิตควบการลงทุน จึงเป็นผลิตภัณฑ์ ที่กำลังมีบทบาทต่อธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และจากการที่พฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปมีการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ธุรกิจประกันชีวิตเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น โดยมีการพัฒนาช่องทางการขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎหมายเพื่อรองรับช่องทางขายนี้ เพื่อให้ประชาชนและธุรกิจสามารถดำเนินการทำธุรกรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง คาดช่องทางนี้จะสามารถเติบโตได้ต่อในอนาคต 

เตือนธุรกิจประกันชีวิต ต้องคอยระวังผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจ เช่น มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ (IFRS 9) ตารางมรณะอัตราดอกเบี้ย และ Market Conduct เป็นต้น 

(สยามธุรกิจ 24 ก.พ.-2 มี.ค./น.13)