ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล 2018 Educational Achievement Awards จาก LOMA

17/01/2019

นายไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต เผย บริษัทฯ ได้รับรางวัล “2018 Educational Achievement Awards (EAA)” จากสมาคม Life Office Management Association (LOMA) ในฐานะองค์กรที่มีนโยบายโดดเด่นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ซึ่งไทยประกันชีวิตมุ่งผลักดันให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization มาอย่างต่อเนื่อง 
โดยบริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาทักษะความรู้ด้านการประกันชีวิตด้วยตนเอง ผ่านการสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรด้านการประกันชีวิตของ LOMA รวมถึงเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ศึกษาหลักสูตรให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ ส่งผลให้ในปี 2560 มีบุคลากรของบริษัทฯ ให้ความสนใจสมัครเรียนหลักสูตรของ LOMA สูงสุด ติด 1 ใน 15 อันดับแรก ขององค์กรในภูมิภาค Asia-Pacific โดยเฉพาะหลักสูตร FLMI และเป็น 1 ใน 3 บริษัทประกันชีวิตไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาความรู้ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตรด้านการประกันภัย การวางแผนทางการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้รอบและรอบรู้ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการก้าวสู่โลกดิจิทัล รวมถึงเสริมสร้างให้บุคลากรรุ่นใหม่ (New Generation) มีองค์ความรู้ และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป
ทั้งนี้ ยังมุ่งกระจายความรู้ไปสู่พนักงานและฝ่ายขายที่มีอยู่ทั่วประเทศด้วยความรวดเร็ว โดยส่งเสริม ให้บุคลากรสามารถศึกษาหลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตรหลักและหลักสูตรเสริม ผ่านระบบออนไลน์     หรือ E-Learning ทำให้ผู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของบริษัทฯ สามารถมีความรอบรู้เรื่องธุรกิจประกันชีวิต  และหลักสูตรอื่นๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละด้าน ซึ่งระบบนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา   และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเรียนรู้เรื่องการประกันชีวิต อันเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต