ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต จัดโครงการ Thailife Sharing"s Day 2019

19/10/2019

ไทยประกันชีวิต จัดโครงการ Thailife Sharing’s Day 2019 โดยเชิญชวนบุคลากรไทยประกันชีวิต บริษัทในกลุ่ม และพันธมิตร ร่วมเป็นจิตอาสา หรือ CSR Volunteer สร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ นำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป 
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มงาน Bancassurance และสายงานการแพทย์ไทยประกันชีวิต รวมถึงบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ ไทยไพบูลย์ประกันภัย ไทยประกันสุขภาพ และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น ณ บริเวณชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
ไทยประกันชีวิต มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา พร้อมเป็น “ผู้ให้” และ “แบ่งปัน” เพื่อสร้างคุณค่าของชีวิตและเติมเต็มความสุขให้แก่คนในสังคม เพื่อทำให้สังคมไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 (สยามธุรกิจ 12-18 ต.ค./น.13)