ไทยประกันชีวิต ยกเลิกสำนักงานสาขาเซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี และ สาขาเซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่า">

ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ยกเลิกสำนักงานสาขาเซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี และ สาขาเซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี

13/02/2019

ไทยประกันชีวิต ยกเลิกสำนักงานสาขาเซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี และ สาขาเซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่า

โดยบริษัทฯ ได้โอนการดำเนินงาน ดังนี้ สาขาเซ็นทรัล พลาซา ธนบุรี รวมกับ สาขาชลบุรี เลขที่ 85/6-8 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0 3828 4090 โทรสาร 0 3827 5441

สาขาเซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี รวมกับ สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 469/9 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง  อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4531 3505-7 โทรสาร 0 4531 6470

โดยทั้ง 2 สำนักงานมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป