ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ยกเลิกสำนักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่า โดยโอนการดำเนินงานต่างๆ ไปรวมกับสาขาเชียงใหม่

25/09/2019

ไทยประกันชีวิต ยกเลิกสำนักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่าโดยบริษัทฯ ได้โอนการดำเนินงานต่างๆ ไปรวมกับสาขาเชียงใหม่ เลขที่ 458 ถ.เชียงใหม่ - ลำาปาง ต.หนองป่าครั่ง แขวง 2 กาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-5284-5 โทรสาร 0-5324-5286 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
(แนวหน้า/น.9)