ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ร่วมจัดโครงการอบรมแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว "ชุมชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพปลอดพิษสุนัขบ้า ปราศจากเชื้อค้างคาว"

07/12/2018

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว “ชุมชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ปลอดพิษสุนัขบ้า ปราศจากเชื้อค้างคาว” เพื่อให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา และชลบุรี