ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ออกมาตรการช่วยลูกค้าประสบภัยน้ำท่วม ยืดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ อีก 60 วัน

22/09/2019

ส.ประกันชีวิตไทย รายงานเบี้ยประกันชีวิตทั้งระบบช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-ก.ค. 2562) มีเบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 3.41 แสนล้านบาท ลดลง 5% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน แยกเป็นเบี้ยประกันรับปีแรก 5.67 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เบี้ยประกันรับปีต่อไป 2.44 แสนล้านบาท คิดเป็นอัตราการต่ออายุกรมธรรม์เฉลี่ย 79% เบี้ยประกันชีวิตแบบจ่ายครั้งเดียว 4.09 หมื่นล้านบาท ลดลง 19% ชี้ปัญหาน้ำท่วมยิ่งซ้ำเติมกำลังซื้อประกันชีวิตเพิ่มขึ้น ด้านบริษัทประกันชีวิต เร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ประสบภัยน้ำท่วม 
นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รอง กจญ. และ Chief Life Operation Officer ไทยประกันชีวิต เผย บริษัทฯ ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันออกไปอีก 60 วัน นับจากวันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 31 ต.ค. 2562 โดยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าว ผู้เอาประกันยังสามารถใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ทุกกรณี รวมถึงการใช้ Fax Claim 
หากผู้เอาประกันขอต่ออายุกรมธรรม์หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ภายใน 6 เดือน บริษัทฯ จะงดเว้นการตรวจสุขภาพและยกเว้นดอกเบี้ยเบี้ยประกัน รวมถึงกรมธรรม์แบบรายงวดที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติหากผู้เอาประกันติดต่อชำระเบี้ยฯ ภายใน 6 เดือน บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยเบี้ยประกันให้เช่นกัน 
นอกจากนั้น กรณีกรมธรรม์และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันสูญหายหรือชำรุด บริษัทฯ จะงดเก็บค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ หรือบัตรประจำตัวผู้เอาประกันใหม่ ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องติดต่อขอให้ออกกรมธรรม์หรือบัตรประจำตัวผู้เอาประกันใหม่ ภายในวันที่ 29 ก.พ. 2563
 (ดอกเบี้ยธุรกิจ 16-22 ก.ย./น.7)