ไทยประกันชีวิต

คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ

Our business strategy and affairs are overseen by our board of directors

icon
นายวิญญู ไชยวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
icon
นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นายเคียน ฮิน ลิม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Group Chief Financial Officer
icon
นางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์
Managing Executive Officer
icon
นายไมเคิล เฮียง ลี
Chief Financial Officer
icon
นางยุพาภรณ์ สุวรรณวัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นายบุญสิน ทั้งอุดม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
พ.ญ.ภาวิฉัตต์ ประเสริฐสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นายโนบุยูกิ มากิโนะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer
icon
นายทำนุ บุญประกอบ
Managing Executive Officer
icon
นายพิชัย ยอวิทยา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายกิจการตัวแทน)
icon
นายยุทธวงศ์ ก้องธนานันต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายกิจการตัวแทน)
icon
นายเสวก เดชจินดา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายกิจการตัวแทน)
icon
นายวานิช ไชยวรรณ
ประธานกิตติคุณ
icon
พลเอกวินัย ภัททิยกุล
ประธานกรรมการ
icon
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
icon
นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
icon
พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี
กรรมการอิสระ
icon
นายคาซึโนริ ยามาอุชิ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
icon
นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
icon
นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการ
icon
นายไชย ไชยวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นางวรางค์ ไชยวรรณ
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
icon
นายธัญญะ เจริญสุข
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
icon
นางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์
กรรมการ

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ