ไทยประกันชีวิต

คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ

Our business strategy and affairs are overseen by our board of directors

icon
นายวิญญู ไชยวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
icon
นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นายเคียน ฮิน ลิม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นายบุญสิน ทั้งอุดม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นายไมเคิล เฮียง ลี
Chief Financial Officer
icon
นางยุพาภรณ์ สุวรรณวัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
พ.ญ.ภาวิฉัตต์ ประเสริฐสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นายโนบุยูกิ มากิโนะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer
icon
นายอาจ เสรีนิยม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นายเด่นพงษ์ เจษฎาวิริยะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นายฉี - หลิง หยาง
Chief Actuary
icon
นายกรวุฒิ พิทยาพิบูลพงศ์
Senior Head of Channel
icon
นายพิชัย ยอวิทยา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายกิจการตัวแทน)
icon
นายยุทธวงศ์ ก้องธนานันต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายกิจการตัวแทน)
icon
นายเสวก เดชจินดา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายกิจการตัวแทน)
icon
นายวานิช ไชยวรรณ
ประธานกิตติคุณ
icon
พลเอก วินัย ภัททิยกุล
ประธานกรรมการ
icon
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
icon
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
icon
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
icon
นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
icon
นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
icon
นายคาซึโนริ ยามาอุชิ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
icon
นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการ
icon
นายไชย ไชยวรรณ
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
icon
นางวรางค์ ไชยวรรณ
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการลงทุน/กรรมการอำนวยการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
icon
นางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
icon
นายธัญญะ เจริญสุข
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ