ไทยประกันชีวิต

คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ

Our business strategy and affairs are overseen by our board of directors

icon
นายวิญญู ไชยวรรณ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
icon
นายเคียน ฮิน ลิม
ผู้จัดการใหญ่
icon
นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์
รองผู้จัดการใหญ่
icon
นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร
รองผู้จัดการใหญ่
icon
นายบุญสิน ทั้งอุดม
รองผู้จัดการใหญ่
icon
นายไมเคิล เฮียง ลี
รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer
icon
นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต
รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer
icon
นายชออี ทานร์
รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Digital Transformation Officer
icon
นายมาซามิ คาเกอิ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
icon
พ.ญ.ภาวิฉัตต์ ประเสริฐสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
icon
นายอาจ เสรีนิยม
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
icon
นายเด่นพงษ์ เจษฎาวิริยะ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
icon
นายฉี - หลิง หยาง
Chief Actuary
icon
นายกรวุฒิ พิทยาพิบูลพงศ์
Senior Head of Channel
icon
นางสาวสุนีนาฏ ธนาพันธรักษ์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
icon
นายชอง จัน เฮา
ผู้อำนวยการฝ่าย และ Chief Risk Officer
icon
นายวานิช ไชยวรรณ
ประธานกิตติคุณ
icon
พลเอก วินัย ภัททิยกุล
ประธานกรรมการ
icon
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
icon
นายนิพนธ์ ฮะกีมี
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
icon
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
icon
นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
icon
นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
icon
นายไดสะคุ ชินทาคุ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
icon
นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการ
icon
นายไชย ไชยวรรณ
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหาร/กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
icon
นางวรางค์ ไชยวรรณ
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการลงทุน/กรรมการอำนวยการบริหาร/กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
icon
นางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
icon
นายธัญญะ เจริญสุข
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ