ไทยประกันชีวิต

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรท่าสุด

images
12/02/2020

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรท่าสุด (ท่าสุดเฮิร์บ) ตั้งอยู่ตาบลท่าสุด อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดินแดนเหนือสุดแห่งสยาม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัด ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองสมุนไพรของประเทศ ในโครงการ “เที่ยวเมืองสมุนไพรสไตล์ลึกซึ้ง” (Discover The Cities of Herbs)‘ท่าสุด’ เป็นต้นแบบชุมชนแห่งการดูแลสุขภาพโดยชุมชนแห่งนี้มี “หมอพื้นบ้าน” หรือที่ชาวท้องถิ่นเรียกกันว่า “หมอเมือง” ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร ตลอดจนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างรู้คุณค่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรท่าสุด ได้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยสนับสนุนให้หันมาปลูกพืชสมุนไพรแบบปลอดภัยไร้สารเคมี เพื่อนามาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ท่าสุดเฮิร์บ” (Tasud Herb) และเปิดให้บริการด้านสุขภาพแก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชนท่าสุดมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จากแนวคิดหลักในการป้องกันตนเองที่ว่า“ ปรับก่อนป่วยรวย สุขภาพดีที่ท่าสุดเฮิร์บ ” เรามุ่งหวังอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี จากการ ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี ที่ท่าสุดเฮิร์บยินดีมอบให้

  06 1453 9141

  Tasud Herb
 

ชุดของขวัญสุขภาพ ชุดเล็ก
บาล์มสมุนไพร  3 ชิ้น / ขนาด 10 g
สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง 1 ขวด / ขนาด 50 ml
• 100 ชุดขึ้นไป 299 บาท
• 500 ชุดขึ้นไป 280 บาท
• 1,000 ชุดขึ้นไป 250 บาท 
ชุดของขวัญสุขภาพ ชุดกลาง
น้ามันนวด 1 ขวด / ขนาด 100 ml
ลูกประคบสมุนไพรคลายปวดเมื่อย 1 ชิ้น / ขนาด 150 g
ราคาต่อชุด
• 100 ชุดขึ้นไป 499 บาท
• 500 ชุดขึ้นไป 480 บาท
• 1,000 ชุดขึ้นไป 450 บาท 
ชุดของขวัญสุขภาพ ชุดใหญ่
น้ามันนวด 1 ขวด / ขนาด 100 ml
ลูกประคบสมุนไพรคลายปวดเมื่อย 1 ชิ้น / ขนาด 150 g
บาล์มสมุนไพร 3 ชิ้น / ขนาด 10 g
สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง 1 ขวด / ขนาด 50 ml
เกลือสปา 1 กระปุก / ขนาด 100 g
สมุนไพรหอมนาน 1 ขวด / ขนาด 10 g
พิมเสนน้า 1 ขวด / ขนาด 5 g
ราคาต่อชุด
• 100 ชุดขึ้นไป 999 บาท
• 500 ชุดขึ้นไป 980 บาท
• 1,000 ชุดขึ้นไป 950 บาท

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
1. ในการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าจะต้องมัดจาค่าสินค้า จานวน 50% ของราคาสินค้าทั้งหมด
2. ระยะเวลาสั่งผลิต 45-60 วัน นับจากวันที่ชาระมัดจาเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสินค้าในภายใน 10 วัน
หลังจากแจ้งชาระเงินส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว
3. ราคาที่เสนอยังไม่รวมค่าจัดส่ง คิดค่าจัดส่งตามจริง ยกเว้นสั่งซื้อ 1,000 ชุดขึ้นไป
จะรวมค่าจัดส่งภายในประเทศเรียบร้อยแล้ว
4. หากเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่งทางเรายินดีรับผิดชอบทุกกรณี แต่หากสินค้าเข้าคลังของลูกค้าแล้ว
ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้า