ไทยประกันชีวิต

ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน

แผนแม่บนความรับผิดชอบต่อสัมคมเชิงกลยุทธ์ของไทยประกันชีวิต

 
วิสาหกิจชุมชนเพาะรัก ความภูมิใจในเกษตรอินทรีย์
“เพาะรัก ความภูมิใจในเกษตรอินทรีย์” เริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณเอ๋-ปริษา สายเสน บาริสต้ามากประสบการณ์ต้องเดินทางจากเมืองกรุงกลับมาบ้านที่
เชียงรายเพื่อดูแลแม่ที่สุขภาพไม่แข็งแรง จึงเริ่มต้น ทำเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9
วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปอินทรีย์ ไร่ชาวนา 4.0 เชียงราย
ไร่ชาวนา 4.0 เชียงราย ตั้งอยู่ที่บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จากการมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์
เราจึงเน้นการปลูก “ข้าว” หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย ด้วยการทำเกษตรแบบอินทรีย์ พึ่งพาธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี 100%
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปไข่เค็มริมโขง
ไข่เค็มริมโขงเป็นผลผลิตจากชุมชนบ้านศรีบุญยืน ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน นครโบราณริมฝั่งแม่น้าโขงในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ส้าคัญในการ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่เชียงราย 2 (ข้าวสองเวียง)
“ข้าวสองเวียง” ปลูกด้วยความใส่ใจในทุกกระบวนการด้วยความตั้งใจให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวคุณภาพดีที่ไม่เพียง แต่มีรสชาติอร่อยและ
รสสัมผัสนุ่มเท่านั้นแต่ยังปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอีกด้วย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่ลาวฮักฟาร์ม
จุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่ลาวฮักฟาร์ม เกิดจากการรวมกลุ่มกันของนักเรียนชาวนา โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน และ
เกษตรกรในชุมชนบ้านศรีวังมูลเกษตรกรรายเล็ก ๆ
วิสาหกิจแปรรูปการเกษตร "Mikey & Mailie Farm"
“Mikey & Mailie Farm” สร้างสรรค์และประยุกต์วัตถุดิบที่คัดสรรจากสวนเกษตรผสมผสาน จนได้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลายและโดดเด่น โดยยึดคำมั่นว่า"ลูกค้าต้องได้กินของดีเหมือนที่ลูก ๆ เรากิน"
"ใจสบาย โฮมเมด" โดย สวนดินแดง
จากแนวคิดการดำรงชีวิตอย่าง “ใจสบาย” พึ่งตนเองบนวิถีเนิบช้า สมดุล เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม มีความสุขกับการได้เก็บกินของที่ลงมือปลูกและดูแลเอง ท่าของกิน ของใช้ที่เราชอบเอง และแปรรูปผลผลิตของเราด้วยกระบวนการไม่ซับซ้อนจนเสียคุณค่า คัดสรรสร้างผลิตผล-ผลิตภัณฑ์ที่ดี อย่างพิถีพิถัน
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแม่สาย 2012
ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของ “วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแม่สาย 2012” ตั้งอยู่ใกล้ถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่สาย เชียงราย อันอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรเรามองเห็นคุณค่าของธรรมชาติ จึงเลือกการทำเกษตรแบบอินทรีย์ งดสารเคมี 100% 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรท่าสุด
เที่ยวเมืองสมุนไพรสไตล์ลึกซึ้ง” (Discover The Cities of Herbs)‘ท่าสุด’ เป็นต้นแบบชุมชนแห่งการดูแลสุขภาพโดยชุมชนแห่งนี้มี “หมอพื้นบ้าน” หรือที่ชาวท้องถิ่นเรียกกันว่า “หมอเมือง” ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ