ไทยประกันชีวิต

ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

เลือกดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่
ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจในลักษณะ People Business ที่ให้ความสำคัญกับคนในทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ผู้ถือหุ้น และคนในสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ช่องทางการจำหน่าย การพัฒนาบุคลากร การบริหารงาน การพัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขัน และพร้อมเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต

ผลงานขยายตัว
  ผลการดำเนินงานของไทยประกันชีวิตใน ปี 2561 มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 86,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 3,730 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 15,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,121 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เบี้ยประกันภัยรับจ่ายครั้งเดียว 8,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 722 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป 61,683 ล้านบาท คิดเป็นอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ร้อยละ 82 และเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 319 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 เบี้ยประกันภัยสุทธิหลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ไม่ถือเป็นรายได้เท่ากับ 85,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 3,917 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5
 สำหรับจำนวนกรมธรรม์ใหม่ปรับลดลงโดยมีจำนวน 509,530 รายลดลงจากปี 2560 จำนวน 12,176 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 แต่กรมธรรม์ที่มีผลบังคับมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 4,477,383 ราย และคิดเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 1,834,460 ล้านบาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 14,565 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 758 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 585 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 643 ล้านบาท และขาดทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ 188 ล้านบาท ขณะที่ปี 2560 มีกำไรจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ 633 ล้านบาท สำหรับเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยในปี 2561 ก่อนรับคืนจากประกันภัยต่อ มีจำนวน 45,497 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 4,938 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12

สถานะการเงินแข็งแกร่ง
    บริษัทฯ มีเสถียรภาพและมีศักยภาพทางการเงิน โดยปี 2561 มีสินทรัพย์จำนวน 416,737 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 32,835 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 และมีเงินสำรองประกันชีวิต 316,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 28,003 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 

การลงทุน มั่นคง
    ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ลงทุนทั้งสิ้น 398,288 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 32,427ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ทั้งนี้ สามารถจำแนกสินทรัพย์ลงทุนตามประเภท ประกอบด้วย ตั๋วสัญญาใช้เงิน/ ตั๋วแลกเงิน 31,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140 ล้านบาท พันธบัตร 188,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27,872 ล้านบาท เงินฝากธนาคารประเภทมีดอกเบี้ยและบัตรเงินฝาก 7,024 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกันและเงินกู้พนักงาน 31 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 26,111 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,592 ล้านบาท หุ้นทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ 22,231 ล้านบาท ลดลง 4,442 ล้านบาท หุ้นกู้ 104,193 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,048 ล้านบาท หน่วยลงทุน 18,698 ล้านบาท ลดลง 388 ล้านบาท เงินลงทุนให้เช่าซื้อรถ 6 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท และตราสารอนุพันธ์ 33 ล้านบาท ลดลง 323 ล้านบาท

เลือกดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

แบรนด์ไทยคว้ารางวัลระดับโลก
 
 
             
    ด้วยศักยภาพประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 75 ปี ทำให้ไทยประกันชีวิตเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยที่กวาดรางวัลใหญ่ระดับโลกมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับ รางวัล World Finance Awards 2017 สาขา Best Life Insurance Company 2017, Thailand จากนิตยสาร World Finance ประเทศอังกฤษ ที่ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการเงินและสื่อมวลชน ซึ่งไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

 
 
             
    อีกทั้งไทยประกันชีวิตยังเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับ รางวัล Brand of the Year ประจำปี 2017-2018 จากสถาบัน World Branding Forum (WBF) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย ประกอบด้วย มูลค่าของแบรนด์ การวิจัยตลาดผู้บริโภค และการเปิดให้สาธารณชนร่วมลงคะแนน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการสร้างแบรนด์ในระดับสากล
   
    นอกจากนี้ นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังได้รับรางวัล Entrepreneur of the Year 2017 ในฐานะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้นำทางธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนมีบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นรางวัลระดับเอเชียสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวจากการประกวดรางวัล Entrepreneurship Awards 2017, ประเทศไทย ที่จัดโดยสถาบัน Enterprise Asia ประเทศสิงคโปร์   


ประกอบพิธีเปิดสาขาบางนา
   

    ในปี 2560 ไทยประกันชีวิตได้ประกอบพิธีเปิดสาขาบางนา โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ซึ่งอาคารไทยประกันชีวิต สาขาบางนา เป็นอาคารสูง 26 ชั้น บนเนื้อที่ขนาด 2 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยรวม 33,270 ตารางเมตร ภายในมีการจัดสรรพื้นที่สำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันและบุคลากรฝ่ายขายอย่างครบครัน อาทิ ห้องประชุมแบบ Auditorium ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อย ห้องรับรอง ห้องทำงานฝ่ายขาย ฯลฯ ถือเป็นสาขาที่มีความพร้อมในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกัน พร้อมรองรับการขยายตลาดและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
งบการเงิน
 • วันที่
  รายละเอียดประกาศบริษัท
  เอกสาร
 • วันที่
  18/05/2020
  รายละเอียดประกาศบริษัท
  งบการเงิน รายไตรมาส 1/2563
  เอกสาร

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ