ไทยประกันชีวิต

ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

เลือกดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่
ผลการดําเนินงาน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่ความเป็นแบรนด์ชั้นนำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิต" ด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions การดูแลชีวิตอย่างครบรอบด้าน ด้านการส่งมอบสุขภาพที่ดี (Healthier) ความมั่งคั่ง (Wealthier) และชีวิตที่ยืนยาว (Better Lives) ให้กับผู้เอาประกันภัยและคนไทย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มในทุกช่วงวัยและทุกช่วงของชีวิตพร้อมกับการพัฒนาบริการที่มากกว่าประกันชีวิต โดยมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตสู่ความปกติวิถีใหม่ หรือ New Normal เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับองค์กร โดยผลการดำเนินงานของไทยประกันชีวิตในปี 2563 มีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 91,269 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 770 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานจากเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 15,288 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 3,594 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 เบี้ยประกันภัยรับจ่ายครั้งเดียว 4,852 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 3,475 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 42 เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป 70,850 ล้านบาท คิดเป็นอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ร้อยละ 85 และเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 279 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิหลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ไม่ถือเป็นรายได้เท่ากับ 91,214 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 518 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 สำหรับกรมธรรม์ที่มีผลบังคับปี 2563 มีจำนวน 4,466,128 ราย โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นกรมธรรม์ใหม่จำนวน 403,217 ราย
รายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 15,749 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 597 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ในปี 2563 บริษัทได้กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 701 ล้านบาท และกำไรจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ 307 ล้านบาท
สำหรับเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยในปี 2563 ก่อนรับคืนจากประกันภัยต่อ มีจำนวน 49,957 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 974 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 สามารถแยกตามประเภทการจ่ายโดยแบ่งเป็น เงินสินไหมมรณกรรม 6,827  ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 เงินสินไหมมรณกรรมอุบัติเหตุ 275 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 เงินค่ารักษาพยาบาล 551 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 460 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 เงินทดแทนทุพพลภาพ 894 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 466 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินปันผล 321 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 เงินเวนคืน 8,701 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 892 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 และ อื่นๆอีกจำนวน 5,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1


ฐานะทางการเงิน

บริษัทฯ มีเสถียรภาพและมีศักยภาพทางการเงิน โดยปี มีสินทรัพย์จำนวน 493,568 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 36,201 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 และมีเงินสำรองประกันชีวิต 375,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 30,423 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 

การลงทุน

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ขยายตัวติดลบร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีการขยายตัวร้อยละ 2.3 ถือเป็นการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบ 22 ปี นับตั้งแต่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง (ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฤ(สตช.) วันที่ 15 ก.พ. 2564) เนื่องจากในปีก่อนหน้าเศรษฐกิจไทยก็ขยายตัวได้ในระดับต่ำจากสงครามการค้า การแข็งค่าของค่าเงินบาท และผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องมายังปี 2563 ซึ่งมีการแพร่ระบาทของไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการหดตัวของภาคการท่องเที่ยว การส่งออก การลงทุน ภาคเอกชน และการอุปโภคบริโภคของภาคประชาชนที่ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 
 
Annual 2562
เลือกดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่
                      ดำเนินธุรกิจครบ 80 ปี และนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก
                                                  นับเป็น IPO ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2565


                    

                            ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจครบ 80 ปี และได้นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก
                                                           นับเป็น IPO ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2565
งบการเงิน
 • วันที่
  รายละเอียดประกาศบริษัท
  เอกสาร
 • วันที่
  25/05/2023
  รายละเอียดประกาศบริษัท
  งบการเงิน รายไตรมาส 1/2566
  เอกสาร

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ