ไทยประกันชีวิต

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการตรวจรักษา และมอบอำนาจ
 • หนังสือเรียกร้องผลประโยชน์การยกเว้นการชำระเบี้ย (ทพ และ คบ)
 • ใบรับรองแพทย์ (ปช.17)
 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ปช.16)
 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม (ปช.11)
 • ใบแสดงความเห็นแพทย์ (ใช้ประกอบหนังสือเรียกร้องฯยกเว้นการชำระเบี้ย)
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร
 • ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ติดเชื้อ COVID-19
 • หนังสือแจ้งความจำนงโอนเงินฮิบะห์ตามสัญญาตะกาฟุล ผ่านบัญชีธนาคารของสมาชิกตะกาฟุล
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือแจ้งความจำนงโอนเงินครบกำหนดสัญญา
 • แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลง (ปช.108)

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ