ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต เกษมปันผล 10/10
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 4681 คน
ไทยประกันชีวิต
เกษมปันผล 10/10
"คุ้มค่าการออม...คุ้มครองมั่นคงเพื่ออนาคต"
ไทยประกันชีวิต
เกษมปันผล 10/10
"คุ้มค่าการออม...คุ้มครองมั่นคงเพื่ออนาคต"
จุดเด่นของแบบประกัน
ชำระเบี้ยฯ 10 ปี
คุ้มครอง 10 ปี
รับเงินคืนทุกวันครบรอบปี
ของกรมธรรม์ประกันภัย
ปีละ 1%*
ครบสัญญา
รับเงินคืน 120%**
 
สามารถลดหย่อนภาษีได้ ***

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกวันครบรอบกรมธรรม์
** ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
*** ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการหลักประกันในชีวิต
  • ผู้ที่ต้องการเงินเก็บ และได้รับความคุ้มครอง
  • ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
อีเมล
วันเดือนปี เกิด *

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

   กรณีผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่
  • ระหว่างสัญญาจ่าย 1 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกๆสิ้นปีกรมธรรม์ จนถึงวันครบกำหนดสัญญา
  • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 120 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

     กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต  
  • จำนวนเงินที่สูงกว่าระหว่างทุนประกันหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
  


หมายเหตุ :
* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย


 

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

1. อายุรับประกัน : 1 เดือน - 70 ปี
2. ระยะเวลาคุ้มครอง : 10 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัย : ขั้นต่ำ 100,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกัน : รายปี, ราย 6 เดือน,ราย 3 เดือน,รายเดือน
 
หมายเหตุ
 
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญาและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น

- การนำส่วนเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยการที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆได้ เช่น สาขาที่ทำการไปรษณีย์,เคาเตอร์เซอร์วิส,ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย

- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัยเพื่อผลประโยชน์สูงสุงของท่าน


 
“เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น”