ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต เกษมสิน 2
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 5021 คน
ไทยประกันชีวิต
เกษมสิน 2
"เพื่มความอุ่นใจให้แก่กัน...
ด้วยหลักประกันอันมั่นคง"
ไทยประกันชีวิต
เกษมสิน 2
"เพื่มความอุ่นใจให้แก่กัน...
ด้วยหลักประกันอันมั่นคง"
จุดเด่นของแบบประกัน
ชำระเบี้ยฯ 20 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
ครบสัญญา
รับเงินคืน 120% *
ลดหย่อนภาษี
ได้สูงสุด 100,000 บาท **
 
 
 

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) (แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า)
** ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
อีเมล *
วันเดือนปี เกิด *

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ครบกำหนดสัญญา
      รับจำนวนที่มากกว่าระหว่าง
      1.1) 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
      1.2) เบี้ยประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม(ถ้ามี)

เสียชีวิตระหว่างสัญญา
      รับจำนวนที่มากกว่าระหว่าง
      2.1) ปีกรมธรรม์ที่ 1-20 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
      - ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ ที่ 21 เป็นต้นไป รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
      2.2) มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
      2.3) เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม(ถ้ามี)

หมายเหตุ :
   *จะจ่ายจำนวนที่มากกว่ารระหว่างความคุ้มครองชีวิต หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยของประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
   **ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้  ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) (แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า)

 

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

1. อายุรับประกัน : 1 เดือน - 70 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 90 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : 20 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
6. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
 
หมายเหตุ
 
- กบข. มิได้เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการจำหน่ายและบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญาและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น

- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา,ที่ทำการไปรษณีย์,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย

- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัยเพื่อผลประโยชน์สูงสุงของท่าน


 
“เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น”