ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต เกษมเกษียณ (มีเงินปันผล)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 4941 คน
ไทยประกันชีวิต
เกษมเกษียณ
"สร้างเงินออม...เพื่อความพร้อมในวัยเกษียณ"
ไทยประกันชีวิต
เกษมเกษียณ
"สร้างเงินออม...เพื่อความพร้อมในวัยเกษียณ"
จุดเด่นของแบบประกัน
ชำระเบี้ยฯถึงอายุ 60 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 60ปี
ครบสัญญา รับเงินคืน 120% *
พร้อมเงินปันผลจำนวนหนึ่งซึ่งบริษัท
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ลดหย่อนภาษี
ได้สูงสุด 100,000 บาท **
 

* ของจำนวนเงินเอาประกัน
** ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
  • ผู้ที่ต้องการสร้างเงินเก็บ และได้รับความคุ้มครองชีวิต
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
อีเมล *
วันเดือนปี เกิด *

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

1) กรณีเสียชีวิต
     ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์โดยจะจ่ายจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

2) กรณีมีชีวิตอยู่
     ในวันครบกำหนดสัญญา รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

3) เงินปันผล 
     ในวันครบกำหนดสัญญา จ่ายเงินปันผลจำนวนหนึ่งซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันครบกำหนดสัญญาหมายเหตุ :
   *ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   ** บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา


 

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

1. อายุรับประกัน : 15-50 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 60 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : ถึงอายุ 60 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
6. สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ
- กบข. มิได้เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการจำหน่ายและบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญาและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น


- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา,ที่ทำการไปรษณีย์,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย

- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัยเพื่อผลประโยชน์สูงสุงของท่าน

 
“เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น”