ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต เกษมทรัพย์ 130 (มีเงินปันผล)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 4646 คน
ไทยประกันชีวิต
เกษมทรัพย์ 130 (มีเงินปันผล)
"เก็บออมอย่างรอบคอบ...
มอบหลักประกันให้ครอบครัว"
ไทยประกันชีวิต
เกษมทรัพย์ 130 (มีเงินปันผล)
"เก็บออมอย่างรอบคอบ...
มอบหลักประกันให้ครอบครัว"
จุดเด่นของแบบประกัน
ชำระเบี้ยฯ 20 ปี
คุ้มครอง 20 ปี
รับเงินคืนปีละ 4 %
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์
ที่ 4 , 8 , 12 , 16 , 20*
ครบสัญญารับเงินคืน 110% *
 
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
100,000 บาท**

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการหลักประกันในชีวิต
  • ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
อีเมล *
วันเดือนปี เกิด *

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

   กรณีผู้เอาประกันยังมีชีวิต
  • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 4 , 8 , 12 , 16 และ 20 รับเงินคืนครั้งละ 4 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 110 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
     กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต
  • จำนวนเงินที่สูงกว่าระหว่างทุนประกันหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
หมายเหตุ :
   *ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   ** บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา


 

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

1. อายุรับประกัน : 1 เดือน - 70 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 20 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : 20 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
6. แผนความคุ้มครอง : 9 แผนความคุ้มครอง
7. ไม่ตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพประกอบการรับประกัน
 
หมายเหตุ
 
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น

- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัยเพื่อผลประโยชน์สูงสุงของท่าน


 
“เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น”