ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต เกษมทวี 14/7
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 4537 คน
ไทยประกันชีวิต
เกษมทวี 14/7
"เลือกผลตอบแทนคุ้มค่า...คุ้มเวลา"
ไทยประกันชีวิต
เกษมทวี 14/7
"เลือกผลตอบแทนคุ้มค่า...คุ้มเวลา"
จุดเด่นของแบบประกัน
รับเงินคืนทุกปี
ปีละ 4%*
ครบสัญญา
รับเงินคืน 120%*,**
พร้อมเงินปันผล(ถ้ามี)**
สามารถลดหย่อนภาษีได้ ***

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกวันครบรอบกรมธรรม์
** ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
*** ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการหลักประกันในชีวิต
  • ผู้ที่ต้องการเงินเก็บ และได้รับความคุ้มครอง
  • ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
อีเมล *
วันเดือนปี เกิด *

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

1) รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์

2) ครบกำหนดสัญญา
      - รับเงินคืน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
      - รับเงินปันผล*

3) เสียชีวิตระหว่างสัญญา
     - คุ้มครองชีวิต 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตลอดสัญญา


หมายเหตุ :
* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

1. อายุรับประกัน : 1 เดือน - 70 ปี
2. ระยะเวลาคุ้มครอง : 14 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 7 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัย : ขั้นต่ำ 50,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกัน : รายปี, ราย 6 เดือน,ราย 3 เดือน,รายเดือน
 
หมายเหตุ
 
- กบข. มิได้เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการจำหน่ายและบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญาและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น

- การนำส่วนเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยการที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆได้ เช่น สาขาที่ทำการไปรษณีย์,เคาเตอร์เซอร์วิส,ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย

- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัยเพื่อผลประโยชน์สูงสุงของท่าน


 
“เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น”