ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต เกษมบำนาญ 2
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 4621 คน
ไทยประกันชีวิต
เกษมบำนาญ 2
"วางแผนการเกษียณอย่างมั่นคง...
เพื่อให้ทุกวันของคุณเป็นวันแห่งความสุข"
ไทยประกันชีวิต
เกษมบำนาญ 2
"วางแผนการเกษียณอย่างมั่นคง...
เพื่อให้ทุกวันของคุณเป็นวันแห่งความสุข"
จุดเด่นของแบบประกัน 
เริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่  
วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่
อายุครบ 60 ปี ไปจนถึงอายุครบ 90 ปี
รับเงินบำนาญทุกปี
ปีละ 12% *
 
กรณีเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปี
กรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี
รับความคุ้มครอง 100%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
ทั้งหมด ตามจำนวนที่มากกว่า
สามารถลดหย่อนภาษีได้ **
 
 

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันในยามเกษียณ
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
อีเมล *
วันเดือนปี เกิด *

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

   ผลประโยชน์เงินบำนาญ
  • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ไปจนถึงอายุครบ 90 ปี
  • รับรองการจ่ายเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิตโดยที่ยังรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี โดยจ่ายเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่จ่ายจนครบ 15 ปี

     ความคุ้มครองชีวิต  
  • ก่อนรับเงินบำนาญ : คุ้มครอง 100%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ตามจำนวนที่มากกว่า
    หมายเหตุ :
   *ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   ** หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยที่ยังได้รับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียวโดยมูลค่าจะเท่ากับ มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี

 

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

1. อายุรับประกัน : 20-55 ปี 
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 90 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ถึงอายุ 60 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
6. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ สำหรับที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 
หมายเหตุ 
- กบข.มิได้เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการจำหน่ายและบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
- เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 200,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 และฉบับที่ 261)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน ไทยประกันชีวิตเกษมบำนาญ2
“เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น”