ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต เกษมบำนาญA65
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 4593 คน
ไทยประกันชีวิต
เกษมบำนาญ A65
85/1, 90/1, 99/1
“สร้างหลักประกัันรายได้หลังเกษียณ จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียวพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี”
ไทยประกันชีวิต
เกษมบำนาญ A65
85/1, 90/1, 99/1
“สร้างหลักประกัันรายได้หลังเกษียณ จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียวพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี”
จุดเด่นของแบบประกัน
เริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่
วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่
อายุครบ 65 ปี ไปจนถึงวันครบกำหนดสัญญา
รับเงินบำนาญทุกปี
ปีละ 12% *
เลือกรับได้สูงสุดถึงอายุ99ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย
สามารถลดหย่อนภาษีได้ **
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
สมัครได้

* รับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 65 ปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
  • ผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันในยามเกษียณ
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
อีเมล *
วันเดือนปี เกิด *

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 65 ปี จนถึงวันครบกำหนดสัญญา

ความคุ้มครองชีวิต

- ก่อนรับเงินบำนาญ : รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว หรือ มูลค่าเงินเวนคืนตามจำนวนที่มากกว่า
- ช่วงรับเงินบำนาญ* : เบี้ยประกันภัยที่ชำระหักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้ว

หมายเหตุ : *หากผลรวมของเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้วมีจำนวนมากกว่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด บริษัทฯ จะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
หมายเหตุ :
(1) จำนวนที่มากกว่าระหว่างจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ขำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด
(2) หากผลรวมของเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้วมีจำนวนมากกว่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด บริษัทฯ จะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
(3) ของจำนวนเงินเอาประกัน

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

1. อายุรับประกัน : 55 - 64 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย
  • เกษมบำนาญA1 85/1 : ถึงอายุ 85 ปี
  • เกษมบำนาญA1 90/1 : ถึงอายุ 90 ปี
  • เกษมบำนาญA1 99/1 : ถึงอายุ 99 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครั้งเดียว
4. จำนวนเงินเอาประกันภัย : ขั้นต่ำ 200,000 บาท
 
หมายเหตุ
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
- เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 200,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 และฉบับที่ 261)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

 
“เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น”