ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต เกษมบำนาญA1
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 4830 คน
ไทยประกันชีวิต
เกษมบำนาญ A1
85/1, 90/1, 99/1
"สร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณ...จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี"
ไทยประกันชีวิต
เกษมบำนาญ A1
85/1, 90/1, 99/1
"สร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณ...จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี"
จุดเด่นของแบบประกัน
เริ่มรับเงินบำนาญทุกปีตั้งแต่สิ้นปี
กรมธรรม์ที่ 1 เลือกรับได้
สูงสุดถึงอายุ99 ปี
รับเงินบำนาญทุกปี
ปีละ 12% *
สามารถลดหย่อนภาษีได้ **
จำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
สมัครได้

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
  • ผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันในยามเกษียณ
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
อีเมล *
วันเดือนปี เกิด *

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์เงินบำนาญ

รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงวันครบกำหนดสัญญา

ความคุ้มครองชีวิต*

- เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมดหักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้ว

หมายเหตุ : *หากผลรวมของเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้วมีจำนวนมากกว่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด บริษัทฯ จะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหมายเหตุ :
* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
*หากผลรวมของเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้วมีจำนวนมากกว่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด บริษัทฯ จะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

 

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

1. อายุรับประกัน : 55 - 64 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย
  • เกษมบำนาญA1 85/1 : ถึงอายุ 85 ปี
  • เกษมบำนาญA1 90/1 : ถึงอายุ 90 ปี
  • เกษมบำนาญA1 99/1 : ถึงอายุ 99 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครั้งเดียว
4. จำนวนเงินเอาประกันภัย : ขั้นต่ำ 200,000 บาท
 
หมายเหตุ
 
- กบข. เกษมบำนาญ A1 เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกันเกษมบำนาญ A1 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) 

- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญาและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น

- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)

- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 200,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 194 และฉบับที่  261)

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัยเพื่อผลประโยชน์สูงสุงของท่าน

 
“เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น”