ไทยประกันชีวิต

ประวัติบริษัทฯ

นับจากที่การประกันชีวิตเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยราวสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาดำเนินกิจการ และตั้งสำนักงานตัวแทนเสนอขายประกันชีวิตแบบตลอดชีพ พร้อมกับมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เอกอัครมหาเสนาบดี เป็นผู้ถือกรมธรรม์ฉบับแรกนั้น อาจเรียกได้ว่าการประกันชีวิตยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่หลังจากที่ได้มีการก่อตั้งกองประกันภัย สังกัดกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมขึ้นในปี พ.ศ. 2472 ธุรกิจประกันชีวิตก็เริ่มเป็นที่แพร่หลาย มีบริษัทประกันชีวิตต่างชาติ เข้ามาประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2485 อันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีกลุ่มบุคคลคนไทยได้ก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตที่เป็นของคนไทยขึ้น เป็นครั้งแรก

ประวัติบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การประกันชีวิตต้องหยุดชะงักลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทประกันชีวิตต่างชาติได้พากันปิดกิจการ และขนทรัพย์สิน กลับสู่ภูมิลำเนาเดิม ยังความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คนไทย และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ของไทยในสมัยนั้น จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตของไทยขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวคนไทย โดยมีคณะกรรมการดังนี้

1. พระยาชัยสุรินทร์ (ตาล บุนนาค)
2. นายบุญล้อม พึ่งสุนทร
3. นายปพาฬ บุญ-หลง
4. นายหลุย พนมยงค์
5. นายวิจิตร์ ลุลิตานนท์
6. นายโล่เต็กชวน บูลสุข
7. นายตันจินเก่ง
8. นายเชวง เคียงศิริ
9. นายตันเกียกปุ้น

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงคลังให้ประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 แล้วก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกเพื่อดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 

1. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)  ประธานกรรมการ    
2. พระยาชัยสุรินทร์  กรรมการ  
3. นายหลุย พนมยงค์  กรรมการ   
4. นายบุญล้อม พึ่งสุนทร  กรรมการ
5. นายปพาฬ บุญ-หลง  กรรมการ
6. นายวิจิตร์ ลุลิตานนท์  กรรมการ
7. นายเชวง เคียงศิริ  กรรมการ  
8. นายโล่เต็กชวน บูลสุข  กรรมการ 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 25 - 27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้ย้าย สำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ 624 ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ. 2502 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2513 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยในปัจจุบัน

เส้นทางแห่งการดำเนินงาน

เส้นทางแห่งการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2485 - ปัจจุบัน
icon
2485 - 2515
icon
พ.ศ. 2485 
22 มกราคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย โดยการนำของเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภายใต้สัญลักษณ์ปราสาทอันสูงสง่า เพื่อมุ่งดำเนินธุรกิจประกันชีวิต และสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้แก่ครอบครัวไทย

พ.ศ. 2513
ปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารครั้งสำคัญ โดยนายวานิช ไชยวรรณ และนายอนิวรรต์ กฤตยากีรณ ได้ร่วมกันรับผิดชอบการบริหารงานพร้อมทั้งวางแผนพัฒนาระบบงานเน้นการบริการที่รวดเร็ว ออกแบบกรมธรรม์ใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และคนไทย ยกระดับมาตรฐานคุณภาพตัวแทนฝ่ายขาย และเปลี่ยนสัญลักษณ์จากองค์ปราสาทเป็นช้างเอราวัณ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนราชดำเนิน

พ.ศ. 2515
ย้ายสถานที่ตั้งบริษัทฯ มาเช่าอยู่ที่ตึกอื้อจือเหลียง มีพนักงานประมาณ 40 คน พร้อมกับได้ริเริ่มนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเป็นแห่งแรกของธุรกิจประกันชีวิต
2526 - 2529
icon
พ.ศ. 2526
ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ประยูร จินดาประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสืบแทน นายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ ซึ่งลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ และเป็นปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ จนประสบความสำเร็จ ก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ของบริษัทประกันชีวิตคนไทย ด้วยจำนวนเบี้ยประกัน รวมสูงสุด 1,339 ล้านบาท

พ.ศ. 2527 
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้ทันสมัย โดยแบ่งเป็นฝ่ายประกันชีวิต ฝ่ายการเงินและบริหาร ฝ่ายการตลาด และกลุ่มหน่วยงานกลาง ทั้งยังได้ริเริ่มให้มีการชำระเบี้ยประกันผ่านธนาคารพาณิชย์เป็น แห่งแรก เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันแก่ผู้เอาประกัน รวมทั้งได้ดัดแปลงสัญลักษณ์บริษัทฯ จากรูปช้างเอราวัณ เป็นสัญลักษณ์ใหม่ที่เรียบง่ายทันสมัย ด้วยลายเส้นที่มั่นคงเสมือนบุคคล ยืนหยัดอย่างมั่นใจ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างหลักประกัน และความผาสุกแก่ครอบครัวชาวไทย

พ.ศ. 2529 
นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งยังเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรก ที่ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์มาใช้กับสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้ผู้เอาประกันได้รับ การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และกำหนดให้มีเครื่องแบบพนักงานขึ้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และความเป็นหนึ่งเดียวกัน
2532 - 2534
icon
พ.ศ. 2532 
อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ 24 ชั้น มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท บนถนนรัชดาภิเษก ได้เปิดดำเนินการ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และมอบการบริการแก่ผู้เอาประกันได้อย่างทั่วถึงสมบูรณ์แบบ พร้อมกับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจประกันชีวิตประจำปี 2532 รวมถึงความสำเร็จที่มีผู้เอาประกันชีวิตเกิน 1,000,000 ราย เป็นปีแรก 

พ.ศ. 2533 
บุคลากรสำนักงานใหญ่ และสาขาขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนกว่า 2,300 คน บุคลากรฝ่ายขายกว่า 50,000 คน มีสาขาพร้อมให้บริการ 287 สาขา และจำนวนผู้เอาประกันเพิ่มขึ้นเป็น 1,900,000 ราย  มีอัตราเติบโตสูงถึง 38 %  

พ.ศ. 2534 
ขยายสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 290 สาขา และพัฒนาระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์ไปยังสาขาขนาดใหญ่ในเขตภูมิภาค เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ และการปฏิบัติงานมากขึ้น
2535 - 2540
icon
พ.ศ. 2535
ปีที่บริษัทฯ ดำเนินงานครบ 50 ปี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ พนักงาน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป บริษัทฯ จึงได้จัดสร้างพระพุทธรูปบูชา และเหรียญพระไพรีพินาศ “ญสส.” จำนวน 84,000 องค์ โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษก และเททองหล่อพระพุทธรูปบูชาพระไพรีพินาศ
 
 พ.ศ. 2539 
วางเครือข่าย Thai Life Intranet ผ่านวงจรเช่าพิเศษ (Leased line) เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานใหญ่ และสาขา เพื่อให้การส่งผ่านข้อมูลจากสาขามายังสำนักงานใหญ่เป็นไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรม Software Multimedia ชื่อ Thai Life Always Ahead บรรจุลงในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายขายใช้เป็นสื่อในการขยายตลาด และเข้าหาลูกค้า  

พ.ศ. 2540 
จัดทำ Thai Life Homepage ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ Website ชื่อ www.thailife.com  เพื่อเผยแพร่ประวัติบริษัทฯ การดำเนินงาน และข่าวสารอื่นๆ  พร้อมกันนี้ได้จัดทำระบบ IVR (Interactive Voice Response) เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลสินไหมทางโทรศัพท์แก่ฝ่ายขาย
2541 - 2548
icon
พ.ศ. 2541
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระครุฑพ่าห์ ให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มั่นคงทางการเงิน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  

พ.ศ. 2542 
เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ริเริ่มการบริการ “ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์” ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ด้วยการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์แก่ผู้เอาประกันที่ถือกรมธรรม์รายบุคคลทุกราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2548
ริเริ่ม “ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์” ซึ่งเป็นบริการการชำระเบี้ยประกันผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง
 
2549 - 2551
icon
พ.ศ. 2549
สร้างสรรค์การบริการ “ไทยประกันชีวิต Check up” เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วแก่ลูกค้าให้ได้รับการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลชั้นนำที่มีมาตรฐานสูง พร้อมรับสิทธิ์บริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ 

พ.ศ. 2551
เพิ่มทางเลือกในการออมที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามให้กับชาวไทยมุสลิม ด้วยสัญญา “ตะกาฟุล”  พร้อมกับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่เปิดเครือข่ายศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์แก่ผู้เอาประกัน (Center Network) ณ สาขา 254 แห่งทั่วประเทศ 


 
2553
icon
พ.ศ. 2553
ริเริ่มบริการ iService เพื่อให้ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของตนเองผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com นอกจากนี้ยังตั้งศูนย์บริการข้อมูลตัวแทน (Agent Call Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลต่างๆแก่ฝ่ายขายเปิดสาขา พาราไดช์ พาร์ค ซึ่งเป็นศูนย์บริการลูกค้า หรือ Customer Service Center แห่งแรกภายในศูนย์การค้า เพื่อให้บริการด้านธุรกรรมต่างๆแก่ผู้เอาประกัน โดยได้มีการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการฟรี  ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศจำนวน ๓๐๙ แห่ง 

เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่คุ้มครองชีวิตบุตรตั้งแต่แรกเกิดด้วยการออกแบบประกัน "ก้าวแรก" 

 
2554 - 2555
icon
พ.ศ. 2554
ไทยประกันชีวิตประกาศความเป็นผู้นำนวัตกรรม ด้วยการเปิดตัวแบบประกัน "ประกันอุบัติเหตุไม่เคลมมีคืน" (P.A. Refund) นับเป็นครั้งแรกในวงการประกันชีวิต ที่มีการคืนเบี้ยประกันเมื่อไม่มีการเคลม

พ.ศ. 2555
แปรสภาพบริษัท จาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เป็น บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเป็นปีที่ครบรอบ 70 ปีของการดำเนินธุรกิจประกาศความเป็นผู้นำนวัตกรรมอีกครั้งด้วยการเปิดตัวแบบประกัน "ไม่มะเร็งมีคืน" เป็นครั้งแรกในวงการประกันชีวิต
 
2556-2562
icon
พ.ศ. 2556
ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมด้วยผลิตภัณฑ์แบบประกัน “มีคืน” ไม่ว่าจะเป็น ประกัน “ไม่เคลม มีคืน” ประกันอุบัติเหตุที่คืนเบี้ยประกันปีสุดท้าย,“ไม่มะเร็ง มีคืน” แบบประกันที่จะมอบความคุ้มครอง ๑ ล้านบาท กรณีที่ตรวจพบเป็นมะเร็ง “ไม่ค้าง มีคืน”แผนประกันชีวิตที่คืนเบี้ยปีสุดท้ายหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลรายวัน “ไม่มีโรค มีคืน” แบบประกันที่พร้อมคืนเบี้ยประกันปีสุดท้ายหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง

จัดทำแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ E-book เพื่อเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากผู้เอาประกันหรือคนทั่วไปจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้ว Application นี้ ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเอื้อต่อการขยายตลาดของฝ่ายขายได้อีกด้วย

พ.ศ. 2557
ประกาศเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่การเป็น People Business ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ตัดสินใจพัฒนาโลโก้พร้อมกับสโลแกนใหม่ "ไทยประกันชีวิต คิด เคียงข้าง ทุกชีวิต


พ.ศ. 2560
ดำเนินธุรกิจครบ 75 ปี เป็นบริษัทประกันชีวิตที่เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากร ทั้งสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย ที่พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด เคียงข้างทุกครอบครัวไทยบนพื้นฐานทักษะความรู้ คุณธรรม และ จริยธรรมอันดี


พ.ศ. 2562
ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศในภูมิภาค AEC ผ่านการเข้าร่วมทุนในบริษัท CB Life Insurance จำกัด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในสัดส่วน 35% ซึ่งไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตอาเซียนแห่งแรกที่ขยายสู่ตลาดเมียนมา ในลักษณะการเข้าถือหุ้นบริษัทประกันชีวิตท้องถิ่น 2563 - ปัจจุบัน
icon
พ.ศ. 2563
พัฒนา TLI  APPLICATION เพื่อขยายบริการด้านธุรกรรมประกันชีวิต ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ พร้อมรายละเอียดความคุ้มครองได้ทุกที่ทุกเวลา และอีกหลากหลายการใช้งานที่พร้อมตอบทุกความต้องการของลูกค้าคนสำคัญ

พ.ศ. 2564 
ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน”


พ.ศ. 2565 
ดำเนินธุรกิจครบ 80 ปี และนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก นับเป็น IPO ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2565
2485 - 2515
22 มกราคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด 
 ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย
icon
พ.ศ. 2485 
22 มกราคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย โดยการนำของเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภายใต้สัญลักษณ์ปราสาทอันสูงสง่า เพื่อมุ่งดำเนินธุรกิจประกันชีวิต และสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้แก่ครอบครัวไทย

พ.ศ. 2513
ปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารครั้งสำคัญ โดยนายวานิช ไชยวรรณ และนายอนิวรรต์ กฤตยากีรณ ได้ร่วมกันรับผิดชอบการบริหารงานพร้อมทั้งวางแผนพัฒนาระบบงานเน้นการบริการที่รวดเร็ว ออกแบบกรมธรรม์ใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และคนไทย ยกระดับมาตรฐานคุณภาพตัวแทนฝ่ายขาย และเปลี่ยนสัญลักษณ์จากองค์ปราสาทเป็นช้างเอราวัณ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนราชดำเนิน

พ.ศ. 2515
ย้ายสถานที่ตั้งบริษัทฯ มาเช่าอยู่ที่ตึกอื้อจือเหลียง มีพนักงานประมาณ 40 คน พร้อมกับได้ริเริ่มนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเป็นแห่งแรกของธุรกิจประกันชีวิต
2526 - 2529
ก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ของบริษัทประกันชีวิตคนไทย
icon
พ.ศ. 2526
ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ประยูร จินดาประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสืบแทน นายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ ซึ่งลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ และเป็นปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ จนประสบความสำเร็จ ก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ของบริษัทประกันชีวิตคนไทย ด้วยจำนวนเบี้ยประกัน รวมสูงสุด 1,339 ล้านบาท

พ.ศ. 2527 
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้ทันสมัย โดยแบ่งเป็นฝ่ายประกันชีวิต ฝ่ายการเงินและบริหาร ฝ่ายการตลาด และกลุ่มหน่วยงานกลาง ทั้งยังได้ริเริ่มให้มีการชำระเบี้ยประกันผ่านธนาคารพาณิชย์เป็น แห่งแรก เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันแก่ผู้เอาประกัน รวมทั้งได้ดัดแปลงสัญลักษณ์บริษัทฯ จากรูปช้างเอราวัณ เป็นสัญลักษณ์ใหม่ที่เรียบง่ายทันสมัย ด้วยลายเส้นที่มั่นคงเสมือนบุคคล ยืนหยัดอย่างมั่นใจ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างหลักประกัน และความผาสุกแก่ครอบครัวชาวไทย

พ.ศ. 2529 
นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งยังเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรก ที่ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์มาใช้กับสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้ผู้เอาประกันได้รับ การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และกำหนดให้มีเครื่องแบบพนักงานขึ้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และความเป็นหนึ่งเดียวกัน
2532 - 2534
อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ 24 ชั้น มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท บนถนนรัชดาภิเษก
icon
พ.ศ. 2532 
อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ 24 ชั้น มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท บนถนนรัชดาภิเษก ได้เปิดดำเนินการ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และมอบการบริการแก่ผู้เอาประกันได้อย่างทั่วถึงสมบูรณ์แบบ พร้อมกับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจประกันชีวิตประจำปี 2532 รวมถึงความสำเร็จที่มีผู้เอาประกันชีวิตเกิน 1,000,000 ราย เป็นปีแรก 

พ.ศ. 2533 
บุคลากรสำนักงานใหญ่ และสาขาขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนกว่า 2,300 คน บุคลากรฝ่ายขายกว่า 50,000 คน มีสาขาพร้อมให้บริการ 287 สาขา และจำนวนผู้เอาประกันเพิ่มขึ้นเป็น 1,900,000 ราย  มีอัตราเติบโตสูงถึง 38 %  

พ.ศ. 2534 
ขยายสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 290 สาขา และพัฒนาระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์ไปยังสาขาขนาดใหญ่ในเขตภูมิภาค เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ และการปฏิบัติงานมากขึ้น
2535 - 2540
พ.ศ. 2535 ปีที่บริษัทฯ ดำเนินงานครบ 50 ปี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ พนักงาน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
icon
พ.ศ. 2535
ปีที่บริษัทฯ ดำเนินงานครบ 50 ปี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ พนักงาน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป บริษัทฯ จึงได้จัดสร้างพระพุทธรูปบูชา และเหรียญพระไพรีพินาศ “ญสส.” จำนวน 84,000 องค์ โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษก และเททองหล่อพระพุทธรูปบูชาพระไพรีพินาศ
 
 พ.ศ. 2539 
วางเครือข่าย Thai Life Intranet ผ่านวงจรเช่าพิเศษ (Leased line) เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานใหญ่ และสาขา เพื่อให้การส่งผ่านข้อมูลจากสาขามายังสำนักงานใหญ่เป็นไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรม Software Multimedia ชื่อ Thai Life Always Ahead บรรจุลงในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายขายใช้เป็นสื่อในการขยายตลาด และเข้าหาลูกค้า  

พ.ศ. 2540 
จัดทำ Thai Life Homepage ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ Website ชื่อ www.thailife.com  เพื่อเผยแพร่ประวัติบริษัทฯ การดำเนินงาน และข่าวสารอื่นๆ  พร้อมกันนี้ได้จัดทำระบบ IVR (Interactive Voice Response) เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลสินไหมทางโทรศัพท์แก่ฝ่ายขาย
2541 - 2548
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระครุฑพ่าห์ ให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
icon
พ.ศ. 2541
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระครุฑพ่าห์ ให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มั่นคงทางการเงิน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  

พ.ศ. 2542 
เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ริเริ่มการบริการ “ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์” ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ด้วยการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์แก่ผู้เอาประกันที่ถือกรมธรรม์รายบุคคลทุกราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2548
ริเริ่ม “ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์” ซึ่งเป็นบริการการชำระเบี้ยประกันผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง
 
2549 - 2551
สร้างสรรค์การบริการ “ไทยประกันชีวิต Check up” เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วแก่ลูกค้า
icon
พ.ศ. 2549
สร้างสรรค์การบริการ “ไทยประกันชีวิต Check up” เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วแก่ลูกค้าให้ได้รับการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลชั้นนำที่มีมาตรฐานสูง พร้อมรับสิทธิ์บริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ 

พ.ศ. 2551
เพิ่มทางเลือกในการออมที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามให้กับชาวไทยมุสลิม ด้วยสัญญา “ตะกาฟุล”  พร้อมกับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่เปิดเครือข่ายศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์แก่ผู้เอาประกัน (Center Network) ณ สาขา 254 แห่งทั่วประเทศ 


 
2553
ริเริ่มบริการ iService เพื่อให้ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของตนเองผ่านเว็บไซต์
icon
พ.ศ. 2553
ริเริ่มบริการ iService เพื่อให้ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของตนเองผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com นอกจากนี้ยังตั้งศูนย์บริการข้อมูลตัวแทน (Agent Call Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลต่างๆแก่ฝ่ายขายเปิดสาขา พาราไดช์ พาร์ค ซึ่งเป็นศูนย์บริการลูกค้า หรือ Customer Service Center แห่งแรกภายในศูนย์การค้า เพื่อให้บริการด้านธุรกรรมต่างๆแก่ผู้เอาประกัน โดยได้มีการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการฟรี  ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศจำนวน ๓๐๙ แห่ง 

เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่คุ้มครองชีวิตบุตรตั้งแต่แรกเกิดด้วยการออกแบบประกัน "ก้าวแรก" 

 
2554 - 2555
เปิดตัวแบบประกัน "ประกันอุบัติเหตุไม่เคลมมีคืน" (P.A. Refund) นับเป็นครั้งแรกในวงการประกันชีวิต
icon
พ.ศ. 2554
ไทยประกันชีวิตประกาศความเป็นผู้นำนวัตกรรม ด้วยการเปิดตัวแบบประกัน "ประกันอุบัติเหตุไม่เคลมมีคืน" (P.A. Refund) นับเป็นครั้งแรกในวงการประกันชีวิต ที่มีการคืนเบี้ยประกันเมื่อไม่มีการเคลม

พ.ศ. 2555
แปรสภาพบริษัท จาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เป็น บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเป็นปีที่ครบรอบ 70 ปีของการดำเนินธุรกิจประกาศความเป็นผู้นำนวัตกรรมอีกครั้งด้วยการเปิดตัวแบบประกัน "ไม่มะเร็งมีคืน" เป็นครั้งแรกในวงการประกันชีวิต
 
2556-2562
ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศในภูมิภาค AEC ผ่านการเข้าร่วมทุนในบริษัท CB Life Insurance จำกัด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
icon
พ.ศ. 2556
ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมด้วยผลิตภัณฑ์แบบประกัน “มีคืน” ไม่ว่าจะเป็น ประกัน “ไม่เคลม มีคืน” ประกันอุบัติเหตุที่คืนเบี้ยประกันปีสุดท้าย,“ไม่มะเร็ง มีคืน” แบบประกันที่จะมอบความคุ้มครอง ๑ ล้านบาท กรณีที่ตรวจพบเป็นมะเร็ง “ไม่ค้าง มีคืน”แผนประกันชีวิตที่คืนเบี้ยปีสุดท้ายหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลรายวัน “ไม่มีโรค มีคืน” แบบประกันที่พร้อมคืนเบี้ยประกันปีสุดท้ายหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง

จัดทำแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ E-book เพื่อเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากผู้เอาประกันหรือคนทั่วไปจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้ว Application นี้ ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเอื้อต่อการขยายตลาดของฝ่ายขายได้อีกด้วย

พ.ศ. 2557
ประกาศเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่การเป็น People Business ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ตัดสินใจพัฒนาโลโก้พร้อมกับสโลแกนใหม่ "ไทยประกันชีวิต คิด เคียงข้าง ทุกชีวิต


พ.ศ. 2560
ดำเนินธุรกิจครบ 75 ปี เป็นบริษัทประกันชีวิตที่เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากร ทั้งสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย ที่พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด เคียงข้างทุกครอบครัวไทยบนพื้นฐานทักษะความรู้ คุณธรรม และ จริยธรรมอันดี


พ.ศ. 2562
ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศในภูมิภาค AEC ผ่านการเข้าร่วมทุนในบริษัท CB Life Insurance จำกัด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในสัดส่วน 35% ซึ่งไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตอาเซียนแห่งแรกที่ขยายสู่ตลาดเมียนมา ในลักษณะการเข้าถือหุ้นบริษัทประกันชีวิตท้องถิ่น 2563 - ปัจจุบัน
ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน”

icon
พ.ศ. 2563
พัฒนา TLI  APPLICATION เพื่อขยายบริการด้านธุรกรรมประกันชีวิต ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ พร้อมรายละเอียดความคุ้มครองได้ทุกที่ทุกเวลา และอีกหลากหลายการใช้งานที่พร้อมตอบทุกความต้องการของลูกค้าคนสำคัญ

พ.ศ. 2564 
ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน”


พ.ศ. 2565 
ดำเนินธุรกิจครบ 80 ปี และนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก นับเป็น IPO ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2565
icon
2530
icon
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2530 นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประกันชีวิต ด้วยการเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรก และแห่งเดียวในโลก ที่ได้รับประกันชีวิตทหารภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยหมู่แบบ “ภัยสงคราม” เพื่อมอบความคุ้มครองแก่ทหารของกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ และเป็นปีที่ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2530 ส่วนในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพงานภายในบริษัทฯ ได้จัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน และบันทึกเวลาปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์


2538
icon
พ.ศ. 2538
จัดตั้งมูลนิธิไทยประกันชีวิต เพื่อมุ่งบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่สังคมไทย หนึ่งในภารกิจของไทยประกันชีวิตที่ร่วมดูแลชีวิตคนไทย  
 
2548
icon
พ.ศ. 2548
ขยายความคุ้มครองประกันชีวิตแก่กำลังพลในสังกัดกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2552
icon
พ.ศ. 2552
ขยายความคุ้มครองประกันชีวิตแก่กองกำลังพล ในสังกัดกองทัพอากาศ ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวที่รับประกันชีวิตทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ 

พ.ศ. 2552
จัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไทยประกันชีวิตดำเนินไปอย่างมีแบบแผน ยั่งยืน มีทิศทาง และเป็นระบบ


2561
icon
จัดทำแผนแม่บทเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals : SDGs โดยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์เป็นแห่งแรกในธุรกิจประกันภัย
2530
ป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรก และแห่งเดียวในโลก ที่ได้รับประกันชีวิตทหารภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยหมู่แบบ “ภัยสงคราม”
icon
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2530 นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประกันชีวิต ด้วยการเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรก และแห่งเดียวในโลก ที่ได้รับประกันชีวิตทหารภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยหมู่แบบ “ภัยสงคราม” เพื่อมอบความคุ้มครองแก่ทหารของกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ และเป็นปีที่ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2530 ส่วนในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพงานภายในบริษัทฯ ได้จัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน และบันทึกเวลาปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์


2538
จัดตั้งมูลนิธิไทยประกันชีวิต เพื่อมุ่งบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่สังคมไทย
icon
พ.ศ. 2538
จัดตั้งมูลนิธิไทยประกันชีวิต เพื่อมุ่งบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่สังคมไทย หนึ่งในภารกิจของไทยประกันชีวิตที่ร่วมดูแลชีวิตคนไทย  
 
2548
ขยายความคุ้มครองประกันชีวิตแก่กำลังพลในสังกัดกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
icon
พ.ศ. 2548
ขยายความคุ้มครองประกันชีวิตแก่กำลังพลในสังกัดกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2552
จัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
icon
พ.ศ. 2552
ขยายความคุ้มครองประกันชีวิตแก่กองกำลังพล ในสังกัดกองทัพอากาศ ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวที่รับประกันชีวิตทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ 

พ.ศ. 2552
จัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไทยประกันชีวิตดำเนินไปอย่างมีแบบแผน ยั่งยืน มีทิศทาง และเป็นระบบ


2561
จัดทำแผนแม่บทเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals : SDGs
icon
จัดทำแผนแม่บทเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals : SDGs โดยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์เป็นแห่งแรกในธุรกิจประกันภัย
icon
2531
icon
พ.ศ. 2531
 
 • ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2531
 • รางวัลผลการตลาดดีเด่นอันดับ 1 ประเภทบริการ ประจำปี 2530/2531
 • และรางวัลบริการดีเด่น ประจำปี 2531 
   
2545 - 2546
icon
พ.ศ. 2545
บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2545 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์


พ.ศ. 2546
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ระดับ BBB+ จาก Standard & Poor 's (S&P) พร้อมกับได้รับรางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2546 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์


 
2547 - 2548
icon
พ.ศ. 2547
นับเป็นปีทองของบริษัทฯ ในฐานะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ทั้งใน และต่างประเทศเริ่มจากได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ระดับ BBB+ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากStandard & Poor 's (S&P)  คว้ารางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2547 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ พร้อมคว้ารางวัล Superbrand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2547 จาก นิตยสาร Reader's Digest และรางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งปี จากเวที Asia Insurance Industry Awards 2004 ที่ต้องผ่านการคัดเลือกจากบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยกว่า 500 แห่งทั่วโลก 

พ.ศ. 2548
 • ได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จากระดับ BBB+ เป็นระดับ A- (เกณฑ์สูงสุดในไทย) จาก Standard & Poor 's (S&P)
 • ได้รับรางวัล The Stevie Award 2005 ประเภท Best Corporate Social Responsibility Program จากสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่ไทยประกันชีวิตเป็นองค์กรที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม
 • รวมทั้งได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2548 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ พร้อมครอง        
 • รางวัล Superbrand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิตประจำปี 2548 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนิตยสาร Reader's Digest  
2549 - 2550
icon
พ.ศ. 2549
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2549 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  และรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตดีเด่น ประจำปี 2549 ในฐานะที่เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ปี (2545-2547) จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ 
 • รับรางวัล Superbrand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2549 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนิตยสาร Reader's Digest พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศ ASIAN CSR AWARD ประจำปี 2549  ประเภท Concern for Health จากโครงการ “หนึ่งคนให้...หลายคนรับ” จากประเทศฟิลิปปินส์  

พ.ศ. 2550
ได้รับรางวัล Superbrand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2550 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากนิตยสาร Reader's Digest พร้อมรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2550 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (หรือชื่อเดิม กรมการประกันภัย)
  

 
2551 - 2552
icon
พ.ศ. 2551
บริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2551  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากนิตยสาร Reader's Digest และรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2551 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย จากหอการค้าไทย

พ.ศ. 2552
ทั้งนี้ยังสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจประกันชีวิต โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่คุ้มครองชีวิตบุตรตั้งแต่แรกเกิด ด้วยการออกแบบประกัน “ก้าวแรก” รวมทั้งได้รับรางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ประจำปี 2552 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากนิตยสาร Reader's Digest 
 
2554 - 2556
icon
พ.ศ. 2554
คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารคนแรกในธุรกิจประกันชีวิตของไทย ที่ได้รับรางวัล Executive of the year 2011 International Business Awards (Stevie Awards) ประเทศสหรัฐอเมริกา


พ.ศ. 2556 
คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัล “ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) ประจำปี ๒๕๕๖ สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภทนักธุรกิจและบุคคล จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
2558-2559
icon
พ.ศ. 2558
ได้รับรางวัล Youtube Best of Thailand Ads Leaderboard จาก Google ประเทศไทย รวมถึงภาพยนตร์โฆษณาเฉลิมพระเกียรติ “Follow The father” เพื่อกระตุ้นให้คนไทย น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิต  

พ.ศ. 2559
รับรางวัล International Business Award (Stevie Awards 2016) จากการประกวดผลงานด้านองค์กรในหลากหลายด้าน และ ภาพยนต์โฆษณาชุด “Follow The Father" จาก สถาบัน International Business Award ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 12 รางวัล ณ โรงแรม Rome Cavalieri Waldorf Astoria ประเทศอิตาลี2563-2564
icon
2563
ไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลองค์กรที่รับมือสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม พร้อมรางวัลด้านแบรนด์และ CSR รวม 20 รางวัล จากหลากหลายสถาบันระดับโลก


2564
ไทยประกันชีวิต รับรางวัลแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากที่สุดแห่งปี  2564 (Top Influential Brands Awards) โดยคัดเลือกสุดยอดแบรนด์จากผลการสำรวจวิจัยทางการตลาดของศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย 
2565
icon
- รางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1” ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้บริการประชาชน และการให้ ประโยชน์ต่อสาธารณชน


- รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ประเภท Distinguished Performance Award สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและการบริการ (Product/Service Excellence Award) 


- รางวัล ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2565 


- รับรางวัล "Best Equity/IPO Deal of the Year" in Thailand – 2022 จากการประกวด 16th Annual Deal & Solution Awards 2022 จัดโดย Alpha Southeast Asia นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2566 - ปัจจุบัน
icon

- รับรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2565  โดยพิจารณาจากการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานเป็นเลิศ มุ่งพัฒนานวัตกรรมในการบริการลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบน 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 
- รางวัล Brand of the Year ประจำปี 2023-2024 จากงานประกาศรางวัล World Branding Awards เพื่อยกระดับมาตรฐานการสร้างแบรนด์ โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ มูลค่าของแบรนด์ การวิจัยตลาดผู้บริโภค และการเปิดให้สาธารณชนร่วมลงคะแนน โดยไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ณ พระราชวัง Kensington ประเทศอังกฤษ 
 
- รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023 ประเภท Distinguished Performance Award สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและการบริการ (Product/Service Excellence Award) 
รางวัล Best Life Insurance Company – Thailand 2023 จากงานประกาศรางวัล The Global Economics Awards 2023 จัดโดย The Global Economics นิตยสารชั้นนำที่นำเสนอข้อมูลด้านการลงทุนและข้อมูลทางเศรษฐกิจในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก
2531
ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2531
icon
พ.ศ. 2531
 
 • ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2531
 • รางวัลผลการตลาดดีเด่นอันดับ 1 ประเภทบริการ ประจำปี 2530/2531
 • และรางวัลบริการดีเด่น ประจำปี 2531 
   
2545 - 2546
ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1
icon
พ.ศ. 2545
บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2545 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์


พ.ศ. 2546
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ระดับ BBB+ จาก Standard & Poor 's (S&P) พร้อมกับได้รับรางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2546 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์


 
2547 - 2548
นับเป็นปีทองของบริษัทฯ ในฐานะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ทั้งใน และต่างประเทศเริ่มจากได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ระดับ BBB+ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากStandard & Poor 's (S&P)
icon
พ.ศ. 2547
นับเป็นปีทองของบริษัทฯ ในฐานะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ทั้งใน และต่างประเทศเริ่มจากได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ระดับ BBB+ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากStandard & Poor 's (S&P)  คว้ารางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2547 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ พร้อมคว้ารางวัล Superbrand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2547 จาก นิตยสาร Reader's Digest และรางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งปี จากเวที Asia Insurance Industry Awards 2004 ที่ต้องผ่านการคัดเลือกจากบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยกว่า 500 แห่งทั่วโลก 

พ.ศ. 2548
 • ได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จากระดับ BBB+ เป็นระดับ A- (เกณฑ์สูงสุดในไทย) จาก Standard & Poor 's (S&P)
 • ได้รับรางวัล The Stevie Award 2005 ประเภท Best Corporate Social Responsibility Program จากสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่ไทยประกันชีวิตเป็นองค์กรที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม
 • รวมทั้งได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2548 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ พร้อมครอง        
 • รางวัล Superbrand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิตประจำปี 2548 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนิตยสาร Reader's Digest  
2549 - 2550
ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2549 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
icon
พ.ศ. 2549
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2549 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  และรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตดีเด่น ประจำปี 2549 ในฐานะที่เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ปี (2545-2547) จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ 
 • รับรางวัล Superbrand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2549 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนิตยสาร Reader's Digest พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศ ASIAN CSR AWARD ประจำปี 2549  ประเภท Concern for Health จากโครงการ “หนึ่งคนให้...หลายคนรับ” จากประเทศฟิลิปปินส์  

พ.ศ. 2550
ได้รับรางวัล Superbrand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2550 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากนิตยสาร Reader's Digest พร้อมรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2550 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (หรือชื่อเดิม กรมการประกันภัย)
  

 
2551 - 2552
บริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2551  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากนิตยสาร Reader's Digest
icon
พ.ศ. 2551
บริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2551  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากนิตยสาร Reader's Digest และรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2551 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย จากหอการค้าไทย

พ.ศ. 2552
ทั้งนี้ยังสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจประกันชีวิต โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่คุ้มครองชีวิตบุตรตั้งแต่แรกเกิด ด้วยการออกแบบประกัน “ก้าวแรก” รวมทั้งได้รับรางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ประจำปี 2552 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากนิตยสาร Reader's Digest 
 
2554 - 2556
ได้รับรางวัล Executive of the year 2011 International Business Awards (Stevie Awards) ประเทศสหรัฐอเมริกา
icon
พ.ศ. 2554
คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารคนแรกในธุรกิจประกันชีวิตของไทย ที่ได้รับรางวัล Executive of the year 2011 International Business Awards (Stevie Awards) ประเทศสหรัฐอเมริกา


พ.ศ. 2556 
คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัล “ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) ประจำปี ๒๕๕๖ สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภทนักธุรกิจและบุคคล จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
2558-2559
ได้รับรางวัล Youtube Best of Thailand Ads Leaderboard จาก Google ประเทศไทย
icon
พ.ศ. 2558
ได้รับรางวัล Youtube Best of Thailand Ads Leaderboard จาก Google ประเทศไทย รวมถึงภาพยนตร์โฆษณาเฉลิมพระเกียรติ “Follow The father” เพื่อกระตุ้นให้คนไทย น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิต  

พ.ศ. 2559
รับรางวัล International Business Award (Stevie Awards 2016) จากการประกวดผลงานด้านองค์กรในหลากหลายด้าน และ ภาพยนต์โฆษณาชุด “Follow The Father" จาก สถาบัน International Business Award ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 12 รางวัล ณ โรงแรม Rome Cavalieri Waldorf Astoria ประเทศอิตาลี2563-2564
ไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลองค์กรที่รับมือสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม
icon
2563
ไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลองค์กรที่รับมือสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม พร้อมรางวัลด้านแบรนด์และ CSR รวม 20 รางวัล จากหลากหลายสถาบันระดับโลก


2564
ไทยประกันชีวิต รับรางวัลแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากที่สุดแห่งปี  2564 (Top Influential Brands Awards) โดยคัดเลือกสุดยอดแบรนด์จากผลการสำรวจวิจัยทางการตลาดของศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย 
2565
รับรางวัล "Best Equity/IPO Deal of the Year" in Thailand – 2022
icon
- รางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1” ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้บริการประชาชน และการให้ ประโยชน์ต่อสาธารณชน


- รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ประเภท Distinguished Performance Award สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและการบริการ (Product/Service Excellence Award) 


- รางวัล ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2565 


- รับรางวัล "Best Equity/IPO Deal of the Year" in Thailand – 2022 จากการประกวด 16th Annual Deal & Solution Awards 2022 จัดโดย Alpha Southeast Asia นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2566 - ปัจจุบัน
รับรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 
icon

- รับรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2565  โดยพิจารณาจากการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานเป็นเลิศ มุ่งพัฒนานวัตกรรมในการบริการลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบน 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 
- รางวัล Brand of the Year ประจำปี 2023-2024 จากงานประกาศรางวัล World Branding Awards เพื่อยกระดับมาตรฐานการสร้างแบรนด์ โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ มูลค่าของแบรนด์ การวิจัยตลาดผู้บริโภค และการเปิดให้สาธารณชนร่วมลงคะแนน โดยไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ณ พระราชวัง Kensington ประเทศอังกฤษ 
 
- รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023 ประเภท Distinguished Performance Award สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและการบริการ (Product/Service Excellence Award) 
รางวัล Best Life Insurance Company – Thailand 2023 จากงานประกาศรางวัล The Global Economics Awards 2023 จัดโดย The Global Economics นิตยสารชั้นนำที่นำเสนอข้อมูลด้านการลงทุนและข้อมูลทางเศรษฐกิจในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก
icon
2522 - 2530
icon
พ.ศ. 2522
ภาพยนตร์โฆษณาชุดแรกของไทยประกันชีวิต "บันไดแห่งความมั่นคง" แนะนำถึงประโยชน์ของการทำประกันชีวิต 

พ.ศ. 2527
ภาพยนตร์โฆษณา “ออมเงิน ออมชีวิต”  นำเสนอแนวคิดหลักของการประกันชีวิต หลักการออมเงิน และความอุ่นใจที่มีประกันชีวิต

พ.ศ. 2530
 •  ภาพยนตร์โฆษณา "รั้วของชาติ" เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับทหารไทย
 • อีกหนึ่งภาพยนตร์โฆษณาที่มีเนื้อหาสะท้อนถึงความสำคัญของการประกันชีวิต และคนที่อยู่ข้างหลัง ในชุด "ห่วง"
2531 - 2540
icon
พ.ศ. 2531
 • ช่วงหนึ่งของประเทศที่เกิดสงคราม ส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตต่างชาติทยอยปิดกิจการลง ก่อกำเนิดบริษัท ไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ที่มุ่งมั่นดูแลชีวิตคนไทยตลอดไป ในภาพยนตร์โฆษณา “บริษัทคนไทย”
 • ภาพยนตร์โฆษณา “เทิดพระเกียรติ” หนึ่งใจความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยทุกคน ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ตอบแทนสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยตลอดมา
พ.ศ. 2533 - 2535
ภาพยนตร์โฆษณา “ลูก” และ “ครอบครัว” สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความสำคัญของหลักประกันที่มั่นคงสำหรับอนาคตของลูก

พ.ศ. 2536
ภาพยนตร์โฆษณา “หมากรุก” แสดงให้เห็นศักยภาพและความมั่นคงของไทยประกันชีวิต ในฐานะบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย

พ.ศ. 2537
บริษัทฯ สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา “Second Chance” เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าชีวิต 

พ.ศ. 2538
 • ภาพยนตร์โฆษณา “ฝรั่ง” ตอกย้ำความเป็นบริษัทคนไทย เพื่อคนไทย 
 • สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา “ให้เลือด...ให้ชีวิต” รณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
พ.ศ. 2539
“วันหนึ่งเราอาจเป็นทั้งผู้รับ และผู้ให้” ประโยคที่มีความหมายมาจนถึงทุกวันนี้ ภาพยนตร์โฆษณา “ผู้ให้” รณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ เพราะหนึ่งคนให้ สามารถช่วยหลายคนรับ 

พ.ศ. 2540
ร่วมกับกรมสุขภาพจิต สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา “แตกร้าว” และ “อย่า...หย่า” สื่อถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว อันเป็นสถาบันสำคัญที่เสริมสร้างให้สังคมเข้มแข็ง 
 
2544 - 2545
icon
พ.ศ. 2544
พัฒนาการสื่อสารในด้านเชิงการตลาด โดยสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา 9 ชุด อาทิ “ซน” หรือ “ตอกไข่” เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้เอาประกันและบุคคลทั่วไป รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

พ.ศ. 2545 
วาระพิเศษที่ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจครบ 60 ปี จึงได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาชุดพิเศษ “ชั่วนิจนิรันดร์” บอกเล่าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มากกว่าการประกันชีวิตของบริษัทฯ อาทิ กรมธรรม์ประกันชีวิตทหาร กรมธรรม์เพื่อผู้พิการ 
 
2546 - 2550
icon
พ.ศ. 2546
“Peace Of Mind”  ชีวิตเราเกิดมาทำไม และเกิดมาเพื่อใคร หนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาที่ผู้ชมรู้จักกันเป็นอย่างดี ทั้งได้รับเสียงชื่นชมและได้รับรางวัลมากมาย

พ.ศ. 2547
“Everlasting Love” หรือ “ปู่ชิว” ความรักอันเป็นนิรันดร์ และคำมั่นสัญญาที่จะดูแลกันตลอดไป

พ.ศ. 2548
“My Son” บอกรักคนที่คุณรัก ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป 

พ.ศ. 2549
“My Girl” ความรักของพ่อแม่ คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีสิ้นสุด และพร้อมอภัยให้คนที่รักเสมอ  

พ.ศ. 2550
ภาพยนตร์โฆษณา “Marry Me” รณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาค Stem Cell เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือด
2551 - 2555
icon
พ.ศ. 2551
“Melody of Life” หรือ “แม่ต้อย” ชีวิตที่มีคุณค่า คือ ชีวิตที่ทำให้คนอื่นและตัวเรามีคุณค่า 

พ.ศ. 2552
ภาพยนตร์โฆษณา “Que Sera Sera”  สะท้อนความเป็นผู้นำนวัตกรรมของไทยประกันชีวิต ด้วยแบบประกัน “ก้าวแรก” 

พ.ศ. 2554
“Silence of Love” หรือ “พ่อใบ้” ภาพยนตร์โฆษณาที่ดังทั้งในระดับประเทศ และได้รับเสียงชื่นชมจากนานาชาติ 

พ.ศ. 2555
“Forget Me Not” ความรักที่ไม่จางหาย แม้ว่าคนที่รักจะลืมเลือนทุกอย่าง 
2556
icon
พ.ศ. 2556
ให้ความสำคัญของสื่อดิจิทัล โดยพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัลด้วยช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เอาประกันและบุคคลทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thailife.com, Facebook รวมถึงการสื่อสารและการตลาดใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เช่นการออกแบบสติ๊กเกอร์ LINE โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
2557 – 2558
icon
พ.ศ. 2557
สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา “Unsung Hero” สะท้อนปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยการทำความดี ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จนได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก

พ.ศ. 2558
ภาพยนตร์โฆษณาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุด “The Reason” และ “Follow The Father” เพื่อให้คนไทยแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาปฏิบัติ 
2559 - 2561
icon
พ.ศ. 2559
ปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา บริษัทฯจึงได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาเฉลิมพระเกียรติชุด “เหตุผล” (The Reason) 

พ.ศ. 2560
ภาพยนตร์โฆษณา “โอกาส” หรือ “Opportunity” เป็นภาพยนตร์โฆษณาในวาระครบ 75 ปีไทยประกันชีวิต ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคม เพราะ “ชีวิตคือโอกาส และโอกาสอยู่ที่ตัวเราเอง”

พ.ศ. 2561
“The Last Call” นวัตกรรมของภาพยนตร์โฆษณา ในรูปแบบ Interactive Music Video ที่คุณสามารถเลือกดำเนินชีวิตและตอนจบได้ด้วยตัวเอง สื่อให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิต ที่ชีวิตจริงแก้ไขอดีตไม่ได้ 

 
2563 - 2565
icon
ปี 2563  
ภาพยนตร์โฆษณาชุด "Life Purpose" ที่สะท้อนให้ทุกคนได้ฉุกคิดถึงการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนพึ่งพาตัวเอง พรัอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อชีวิตที่มีคุณค่าและมีความสุขกับคนที่รัก

ปี 2564 
ภาพยนตร์โฆษณาชุด "Until we meet again" ที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความรักที่หล่อเลี้ยงหัวใจเป็นแรงผลักดันให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

ปี 2565
ภาพยนตร์โฆษณาชุด "In Good We Trust"สื่อให้เห็นถึงการทำความดีด้วยความรู้สึก การทำด้วยหัวใจ เป็นความสุขที่รับรู้ได้ เพียงแค่ใช้ความรักดูแลชีวิตกันแลกัน

ปี 2565  
ในวาระครบรอบ 80 ปีไทยประกันชีวิต ได้พัฒนาแคมเปญโฆษณาชุด "80th The Original Sadvertising" เพื่อตอกย้ำความเป็นต้นแบบแห่งภาพยนตร์โฆษณารักเรียกน้ำตา
"The Original Sadvertising" เพื่อให้ผู้ที่เคยได้รับชมและผู้ที่อาจไม่เคยได้เห็นภาพยนตร์โฆษณาเหล่านี้ได้ซาบซึ้งกับเรื่องราวความรัก ที่ไม่มีวันหมดอายุ (Timeless) และได้สัมผัสคุณค่าแห่งรักของครอบครัว, คู่รัก และความรักต่อเพื่อนมนุษย์
ไทยประกันชีวิตคือต้นแบบในการสร้างแบรนด์ผ่านความรัก สื่อสารผ่านหนังโฆษณาที่ตระหนักถึงคุณค่าชีวิตและคุณค่าความรัก

 
2566

ปี 2566
ภาพยนตร์โฆษณาชุด "Live Life to the Fullest"  ที่ทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญกับการใช้เวลากับคนที่รัก กลับไปใช้เวลาดีๆ ร่วมกันโดยไม่ต้องรอโอกาส ไม่ต้องรอวันพิเศษ เพราะทุกวันคือวันพิเศษ 
เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตในทุกๆ วันร่วมกับคนที่รักอย่างมีความหมาย


 
2522 - 2530
บันไดแห่งความมั่นคง จุดเริ่มต้นภาพยนตร์โฆษณาของไทยประกันชีวิต 
icon
พ.ศ. 2522
ภาพยนตร์โฆษณาชุดแรกของไทยประกันชีวิต "บันไดแห่งความมั่นคง" แนะนำถึงประโยชน์ของการทำประกันชีวิต 

พ.ศ. 2527
ภาพยนตร์โฆษณา “ออมเงิน ออมชีวิต”  นำเสนอแนวคิดหลักของการประกันชีวิต หลักการออมเงิน และความอุ่นใจที่มีประกันชีวิต

พ.ศ. 2530
 •  ภาพยนตร์โฆษณา "รั้วของชาติ" เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับทหารไทย
 • อีกหนึ่งภาพยนตร์โฆษณาที่มีเนื้อหาสะท้อนถึงความสำคัญของการประกันชีวิต และคนที่อยู่ข้างหลัง ในชุด "ห่วง"
2531 - 2540
ไทยประกันชีวิตสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาออกสู่สายตาคนไทยอย่างต่อเนื่อง
icon
พ.ศ. 2531
 • ช่วงหนึ่งของประเทศที่เกิดสงคราม ส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตต่างชาติทยอยปิดกิจการลง ก่อกำเนิดบริษัท ไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ที่มุ่งมั่นดูแลชีวิตคนไทยตลอดไป ในภาพยนตร์โฆษณา “บริษัทคนไทย”
 • ภาพยนตร์โฆษณา “เทิดพระเกียรติ” หนึ่งใจความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยทุกคน ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ตอบแทนสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยตลอดมา
พ.ศ. 2533 - 2535
ภาพยนตร์โฆษณา “ลูก” และ “ครอบครัว” สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความสำคัญของหลักประกันที่มั่นคงสำหรับอนาคตของลูก

พ.ศ. 2536
ภาพยนตร์โฆษณา “หมากรุก” แสดงให้เห็นศักยภาพและความมั่นคงของไทยประกันชีวิต ในฐานะบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย

พ.ศ. 2537
บริษัทฯ สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา “Second Chance” เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าชีวิต 

พ.ศ. 2538
 • ภาพยนตร์โฆษณา “ฝรั่ง” ตอกย้ำความเป็นบริษัทคนไทย เพื่อคนไทย 
 • สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา “ให้เลือด...ให้ชีวิต” รณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
พ.ศ. 2539
“วันหนึ่งเราอาจเป็นทั้งผู้รับ และผู้ให้” ประโยคที่มีความหมายมาจนถึงทุกวันนี้ ภาพยนตร์โฆษณา “ผู้ให้” รณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ เพราะหนึ่งคนให้ สามารถช่วยหลายคนรับ 

พ.ศ. 2540
ร่วมกับกรมสุขภาพจิต สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา “แตกร้าว” และ “อย่า...หย่า” สื่อถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว อันเป็นสถาบันสำคัญที่เสริมสร้างให้สังคมเข้มแข็ง 
 
2544 - 2545
สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อพัฒนาการสื่อสารในเชิงการตลาด 
icon
พ.ศ. 2544
พัฒนาการสื่อสารในด้านเชิงการตลาด โดยสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา 9 ชุด อาทิ “ซน” หรือ “ตอกไข่” เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้เอาประกันและบุคคลทั่วไป รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

พ.ศ. 2545 
วาระพิเศษที่ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจครบ 60 ปี จึงได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาชุดพิเศษ “ชั่วนิจนิรันดร์” บอกเล่าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มากกว่าการประกันชีวิตของบริษัทฯ อาทิ กรมธรรม์ประกันชีวิตทหาร กรมธรรม์เพื่อผู้พิการ 
 
2546 - 2550
สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาภายใต้แนวคิด “คุณค่าของชีวิต คุณค่าของความรัก”
icon
พ.ศ. 2546
“Peace Of Mind”  ชีวิตเราเกิดมาทำไม และเกิดมาเพื่อใคร หนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาที่ผู้ชมรู้จักกันเป็นอย่างดี ทั้งได้รับเสียงชื่นชมและได้รับรางวัลมากมาย

พ.ศ. 2547
“Everlasting Love” หรือ “ปู่ชิว” ความรักอันเป็นนิรันดร์ และคำมั่นสัญญาที่จะดูแลกันตลอดไป

พ.ศ. 2548
“My Son” บอกรักคนที่คุณรัก ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป 

พ.ศ. 2549
“My Girl” ความรักของพ่อแม่ คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีสิ้นสุด และพร้อมอภัยให้คนที่รักเสมอ  

พ.ศ. 2550
ภาพยนตร์โฆษณา “Marry Me” รณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาค Stem Cell เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือด
2551 - 2555
สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาภายใต้แนวคิด “คุณค่าของชีวิต คุณค่าของความรัก”
icon
พ.ศ. 2551
“Melody of Life” หรือ “แม่ต้อย” ชีวิตที่มีคุณค่า คือ ชีวิตที่ทำให้คนอื่นและตัวเรามีคุณค่า 

พ.ศ. 2552
ภาพยนตร์โฆษณา “Que Sera Sera”  สะท้อนความเป็นผู้นำนวัตกรรมของไทยประกันชีวิต ด้วยแบบประกัน “ก้าวแรก” 

พ.ศ. 2554
“Silence of Love” หรือ “พ่อใบ้” ภาพยนตร์โฆษณาที่ดังทั้งในระดับประเทศ และได้รับเสียงชื่นชมจากนานาชาติ 

พ.ศ. 2555
“Forget Me Not” ความรักที่ไม่จางหาย แม้ว่าคนที่รักจะลืมเลือนทุกอย่าง 
2556
พัฒนาการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัลด้วยช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เอาประกันและบุคคลทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
icon
พ.ศ. 2556
ให้ความสำคัญของสื่อดิจิทัล โดยพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัลด้วยช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เอาประกันและบุคคลทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thailife.com, Facebook รวมถึงการสื่อสารและการตลาดใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เช่นการออกแบบสติ๊กเกอร์ LINE โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
2557 – 2558
ยกระดับสู่การสร้างคุณค่าให้กับทุกชีวิต 
icon
พ.ศ. 2557
สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา “Unsung Hero” สะท้อนปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยการทำความดี ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จนได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก

พ.ศ. 2558
ภาพยนตร์โฆษณาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุด “The Reason” และ “Follow The Father” เพื่อให้คนไทยแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาปฏิบัติ 
2559 - 2561
ปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา บริษัทฯจึงได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาเฉลิมพระเกียรติชุด “เหตุผล” (The Reason) 
icon
พ.ศ. 2559
ปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา บริษัทฯจึงได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาเฉลิมพระเกียรติชุด “เหตุผล” (The Reason) 

พ.ศ. 2560
ภาพยนตร์โฆษณา “โอกาส” หรือ “Opportunity” เป็นภาพยนตร์โฆษณาในวาระครบ 75 ปีไทยประกันชีวิต ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคม เพราะ “ชีวิตคือโอกาส และโอกาสอยู่ที่ตัวเราเอง”

พ.ศ. 2561
“The Last Call” นวัตกรรมของภาพยนตร์โฆษณา ในรูปแบบ Interactive Music Video ที่คุณสามารถเลือกดำเนินชีวิตและตอนจบได้ด้วยตัวเอง สื่อให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิต ที่ชีวิตจริงแก้ไขอดีตไม่ได้ 

 
2563 - 2565
ภาพยนตร์โฆษณาชุด "80th The Original Sadvertising" เพื่อตอกย้ำความเป็นต้นแบบแห่งภาพยนตร์โฆษณารักเรียกน้ำตา
icon
ปี 2563  
ภาพยนตร์โฆษณาชุด "Life Purpose" ที่สะท้อนให้ทุกคนได้ฉุกคิดถึงการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนพึ่งพาตัวเอง พรัอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อชีวิตที่มีคุณค่าและมีความสุขกับคนที่รัก

ปี 2564 
ภาพยนตร์โฆษณาชุด "Until we meet again" ที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความรักที่หล่อเลี้ยงหัวใจเป็นแรงผลักดันให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

ปี 2565
ภาพยนตร์โฆษณาชุด "In Good We Trust"สื่อให้เห็นถึงการทำความดีด้วยความรู้สึก การทำด้วยหัวใจ เป็นความสุขที่รับรู้ได้ เพียงแค่ใช้ความรักดูแลชีวิตกันแลกัน

ปี 2565  
ในวาระครบรอบ 80 ปีไทยประกันชีวิต ได้พัฒนาแคมเปญโฆษณาชุด "80th The Original Sadvertising" เพื่อตอกย้ำความเป็นต้นแบบแห่งภาพยนตร์โฆษณารักเรียกน้ำตา
"The Original Sadvertising" เพื่อให้ผู้ที่เคยได้รับชมและผู้ที่อาจไม่เคยได้เห็นภาพยนตร์โฆษณาเหล่านี้ได้ซาบซึ้งกับเรื่องราวความรัก ที่ไม่มีวันหมดอายุ (Timeless) และได้สัมผัสคุณค่าแห่งรักของครอบครัว, คู่รัก และความรักต่อเพื่อนมนุษย์
ไทยประกันชีวิตคือต้นแบบในการสร้างแบรนด์ผ่านความรัก สื่อสารผ่านหนังโฆษณาที่ตระหนักถึงคุณค่าชีวิตและคุณค่าความรัก

 
2566
สะท้อนแนวคิด "ให้รักดูแลชีวิต" ที่กระตุ้นเตือน และจุดประกายความคิดใหักับคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง

ปี 2566
ภาพยนตร์โฆษณาชุด "Live Life to the Fullest"  ที่ทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญกับการใช้เวลากับคนที่รัก กลับไปใช้เวลาดีๆ ร่วมกันโดยไม่ต้องรอโอกาส ไม่ต้องรอวันพิเศษ เพราะทุกวันคือวันพิเศษ 
เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตในทุกๆ วันร่วมกับคนที่รักอย่างมีความหมาย


 

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ