ไทยประกันชีวิต

ปรับลด !! ค่าใช้จ่ายในการถอนเงินจากกรมธรรม์

สำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต ที่ถือกรมธรรม์แบบ ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายในการถอนมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย (Surrender Charge) สำหรับการถอนเงินจากบัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม (Top Up) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ การคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการถอนเงิน จากส่วนของการชำระเบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม(TOP UP) ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 ปี จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าบัญชีเบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติมที่ถอน โดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

 

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ