ไทยประกันชีวิต

รู้จักเรา

“เราจะเป็นองค์กรไทยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ ประโยชน์และพัฒนาสังคม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม” นี่คือเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของไทยประกันชีวิต
กอปรกันวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจจริงที่จะร่วมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ทำให้เกิด “โครงการศุนย์รวมน้ำใจไทยประกันชีวิต”ขึ้นในปี 2535 เพื่อรณรงค์ขอรับบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์จากบุคลากรไทยประกันชีวิตเพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

แนวคิดเรื่อง “การให้” ได้ถูกส่งต่อและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ค่อยๆหล่อหลอมให้บุคลากรไทยประกันชีวิตรักและเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน เติมเต็มความสุขให้กับคนในสังคมผ่านกิจกรรม “ การให้” ต่างๆ เสมอมาและในที่สุด “มูลนิธิไทยประกันชีวิต” จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้เดือดร้อนและผู้ประสบภัยพิบัติ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม ครอบคลุมในด้านต่างๆอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดรับกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม บนยุทธศาตร์ด้าน “การให้” และพันธกิจมากกว่าการประกันชีวิต ปี 2556 มูลนิธิไทยประกันชีวิตจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ หรือ One for Lives Foundation (O.F.L.) โดยยังคงสานต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และร่วมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมทุกภาคส่วน พร้อมกับกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในด้านการอนุเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล จำนวน 3 กองทุนดังนี้
 
  1. กองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็ก
  2. กองทุนเพื่อผู้ป่วยสตรี
  3. กองทุนเพื่อผู้ป่วยสูงวัย

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ