ไทยประกันชีวิต

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ค่านิยม
 • เชื่อมั่นต่อการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล
 • เชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และความมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัท
 • เชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ พัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
 • เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือ ร่วมใจ และความผูกพันเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จร่วมกัน
พันธกิจ
 • มุ่งมั่น สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับทุกชีวิต เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในระดับสากลที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต
 • มุ่งมั่น ต่อการสรรค์สร้าง (Innovativeness) ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในช่วงเวลาของชีวิตของลูกค้า
 • ยึดมั่นต่อการสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน ด้วยการแสวงหากำไรที่เหมาะสม (Optimized Profit) ไม่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด (Maximized Profit)
 • ยึดมั่นในหลักมนุษยนิยม โดยถือว่า บุคลากรเป็นทรัพย์สิน (Asset) และเป็นทุน (Capital) ที่สำคัญที่สุด
 • มุ่งมั่นสร้างบุคลากรให้เป็นทั้ง คนเก่ง และ คนดี เพื่อเป็นคู่คิดที่รู้รอบ และรอบรู้ ที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้า และ สังคม
 • มุ่งมั่นสร้างองค์กรที่พร้อมจะปรับตัว (Adaptive) ด้วยความคล่องแคล่ว (Agile) ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงก้าวข้ามทุกข้อจำกัด
 • ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสพร้อมเป็นองค์กรที่ดีของสังคมไทย และ สังคมโลก
วัตถุประสงค์ของธุรกิจ
 • เป็นทุกคำตอบ ด้านการเงินส่วนบุคคล และการประกันชีวิต ในทุก Life Stage/Life Event และ Lifestyle ของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
 • เป็นผู้ส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดี และความมั่นคง มั่งคั่ง ในบั้นปลายชีวิตให้กับลูกค้า
เป้าหมายของแบรนด์
 • มุ่งสู่การเป็น Brand ชั้นนำ ที่ได้รับความชื่นชอบ(Admired) และเป็นแรงบันดาลใจ(inspired)ให้กับทุกคนในสังคม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ