ไทยประกันชีวิต

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิต

ค่านิยม
 • เชื่อมั่นว่าความผูกพัน เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จร่วมกัน
 • เชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วม และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • เชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและความมั่นคงของบริษัทฯ
 • เชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ พัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
พันธกิจ
 • มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในระดับสากล ที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกชีวิต
 • มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจและเพิ่มคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมตอบสนอง และเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 • มุ่งมั่นสร้างบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นคู่คิดที่อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคม
 • มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาระบบและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 • มุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีจิตอาสา ด้วยการริเริ่มสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
นโยบาย
 • ยึดมั่น ต่อการสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน ด้วยการแสวงหากำไรที่เหมาะสม (Optimized Profit) ไม่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด (Maximized Profit)
 • ยึดมั่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการเพิ่มคุณค่าที่เอื้อประโยชน์ เพื่อมุ่งสนองตอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ในทุกช่วงเวลาของชีวิต
 • ยึดมั่น ในหลักมนุษยนิยม โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพย์สิน (Asset) และเป็นทุน (Capital) ที่สำคัญที่สุด
 • ยึดมั่น ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง เพื่อพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 • ยึดมั่น ในหลักคุณธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส พร้อมเป็นองค์กรที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก
คุณลักษณะของแบรนด์
 • คู่คิด เพื่อทุกชีวิต
 • รู้รอบ รอบรู้
 • คนดี มุ่งมั่นทำดี
 • มองไกล และทุ่มเท

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ