ไทยประกันชีวิต

แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

icon

วิธีการใช้สิทธิทางภาษี

ลูกค้าไทยประกันชีวิต ต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มายังบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันชีวิต,เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ, เบี้ยประกันสุขภาพ และเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร 

หมายเหตุ 

 1 ) สำหรับวันเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 การไม่แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อบริษัทฯ อาจทำให้ท่านไม่สามารถหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเบี้ยประกันภัย ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
 2) ท่านที่เคยแจ้งความประสงค์ก่อนปี 2563 บริษัทฯจะนำส่งเฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพเท่านั้น หากท่านต้องการให้บริษัทฯนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันชีวิต,เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ, เบี้ยประกันสุขภาพ และเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ท่านต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ใหม่อีกครั้ง 

  

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ