ไทยประกันชีวิต

  • ใบอนุญาตตัวแทน

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

กรุณาเลือกหมวดใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
คุณสมบัติ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
3. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนวันขอใบอนุญาตฯ
5. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต
7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ในระยะเวลา 5 ปี ก่อนการขอรับใบอนุญาตฯ
8. ได้รับการศึกษาวิชาประกันชีวิต จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด หรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตร และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 
ขั้นตอนการสมัครสอบขอรับใบสมัครสอบได้ที่สาขาต้นสังกัด หรือ ส่วนสนับสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย ชั้น 11 สำนักงานใหญ่ ยื่นใบสมัครสอบได้ที่ 
1. สาขา
2. ส่วนสนับสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย ชั้น 11 สำนักงานใหญ่ 
3. walk-in ที่ สมาคมประกันชีวิตไทย 02 679 8080 ต่อ 221-5
 
หลักฐาน

1. ใบสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
3. ค่าธรรมเนียม 200 บาท
 
สถานที่สอบ

1. สถานที่สอบนครหลวง สอบถามได้ที่สาขาต้นสังกัด ส่วนสนับสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย สอบที่สำนักงานใหญ่ชั้น 13
2. สถานที่สอบภูมิภาค สอบถามได้ที่สาขาต้นสังกัด ส่วนสนับสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย ตารางสอบตามหนังสือเวียนที่ 70 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
3. สมาคมประกันชีวิตไทย
 
ตรวจผลการสอบทั้งนครหลวง และภูมิภาค สอบถามที่

1. สาขาของบริษัทฯ
2. บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ส่วนสนับสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย โทร. 02 247 0247 ต่อ 1121, 1122, 1133, 1134
3. สมาคมประกันชีวิตไทย www.tlaa.org
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนสนันสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย
โทร. 02 247 0247 ต่อ 1121, 1122, 1133, 1134
 

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ