ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์แห่งแรก และแห่งเดียวของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยที่ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้เอาประกันไทยประกันชีวิตเท่านั้น ด้วยตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันทุกกรมธรรม์ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์จึงมอบเอกสิทธิ์พิเศษ แก่ผู้เอาประกันที่ถือกรมธรรม์ประเภทรายบุคคลทุกท่าน ทุกระดับทุนประกัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมในเบี้ยประกันแต่อย่างใด

 

บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ

1. การขอใช้บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ภายในประเทศ

ขอบเขตของการใช้บริการ

 • ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน แก่ผู้เอาประกันจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาล อีกแห่งหนึ่ง เมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติ และมีความจำเป็นทางการแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่ดีกว่า เนื่องจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเดิมมีข้อจำกัด ด้านความชำนาญของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และหรือความไม่พร้อม ของเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ให้บริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้แก่ครอบครัวผู้เอาประกัน เมื่อผู้เอาประกันอยู่ในภาวะฉุกเฉิน
 • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ โรงพยาบาล คลินิก และคลินิกทันตกรรม
 • ให้บริการติดต่อประสานงานเพื่อส่งผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในกรณีที่ผู้เอาประกัน มีอาการเจ็บป่วย และจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น)
 

เงื่อนไขการขอรับบริการ
ผู้เอาประกันทุกรายของกรมธรรม์ทุกประเภท ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี และกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ (ยกเว้นผู้เอาประกัน ของกรมธรรม์ประเภทประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ PA)

 

2. การขอใช้บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ในต่างประเทศ

ขอบเขตของการให้บริการช่วยเหลือทางการแพทย์

 • ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน แก่ผู้เอาประกันจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง เมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติ และมีความจำเป็นทางการแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่ดีกว่า เนื่องจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเดิมมีข้อจำกัด ด้านความชำนาญของแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และหรือความไม่พร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลับภูมิลำเนา เพื่อการพักฟื้นหลังจากที่ผู้เอาประกันได้รับการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาล เมื่อได้ทำการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลในต่างประเทศ
 • ให้บริการคำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์
 • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
 • ให้บริการติดต่อประสานงาน เพื่อส่งผู้เอาประกันเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลในกรณีที่ผู้เอาประกัน มีอาการเจ็บป่วย และจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น)
 • ให้บริการจัดการนัดหมายกับแพทย์ท้องถิ่น
 • ให้บริการจัดส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่นแห่งนั้น ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับแต่ละท้องถิ่น (ผู้เอาประกันที่ใช้บริการ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวรวมถึงค่าบริการขนส่ง)
 • ให้บริการส่งศพกลับประเทศ หรือจัดพิธีศพ ณ ถิ่นที่เสียชีวิต  
   
ขอบเขตของการให้บริการช่วยเหลือด้านการเดินทาง
 • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่า การฉีดวัคซีน ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศก่อนการเดินทาง
 • ให้บริการข้อมูล ชื่อ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาทำการของสำนักงานแปลภาษาในต่างประเทศ
 • ให้บริการช่วยเหลือเพื่อประสานงานในกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย
 • ให้บริการช่วยเหลือเพื่อประสานงานในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละประเทศ
 • ให้บริการแจ้งข่าวฉุกเฉินแก่ครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
 • ให้บริการข้อมูล ชื่อ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาทำการของโรงแรม ในเมืองสำคัญในต่างประเทศ
 • ให้บริการข้อมูล ชื่อ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาทำการของสถานกงสุล หรือสถานทูตทั่วโลก
หมายเหตุ
บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางดังกล่าวข้างต้น เป็นการให้บริการแนะนำและประสานงานเท่านั้น ผู้เอาประกันซึ่งขอให้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

เงื่อนไขการขอรับบริการ
 • ผู้เอาประกันทุกรายของกรมธรรม์ทุกประเภท ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ (ยกเว้นผู้เอาประกันของกรมธรรม์ประเภทประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล)
  ผู้เอาประกันที่ต้องการจะขอรับบริการ จะต้องลงทะเบียนก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน หมายเลข 1124 กด 2 เปิดบริการในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. 
 • หมายเหตุ
  ผู้เอาประกันที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thailife.com/ และพบว่าขั้นตอนการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถจะดำเนินการได้ อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบอินเตอร์เน็ตที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกัน หรือของบริษัทฯ ผู้เอาประกันจะต้องลงทะเบียนผ่านหมายเลข 1124 กด 2 ตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง จึงจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
  ผู้เอาประกันต้องแจ้ง และระบุรายละเอียดเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ดังนี้
 • (1) ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมระบุคำนำหน้า ได้แก่ นาย/นาง หรือนางสาว อย่างชัดเจน
  (2) วัน เดือน ปีเกิดของผู้เอาประกัน
  (3) เลขที่กรมธรรม์ และเลขที่หนังสือเดินทาง
  (4) วันที่ออกเดินทาง และวันกลับ พร้อมชื่อประเทศปลายทางที่จะเดินทางไป
 • หมายเหตุ
  ระยะเวลาคุ้มครองในต่างประเทศไม่เกิน 90 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง นับจากวันลงทะบียน
          
หมายเหตุ
กรณีผู้เอาประกันเป็นชาวต่างชาติ บริการจะไม่คุ้มครอง ในกรณีเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาหรือถิ่นเกิด
 

การขอใช้บริการ

การขอใช้บริการภายในประเทศ
ติดต่อศูนย์ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-205-7714 พร้อมแจ้งชื่อ สกุล เลขที่กรมธรรม์ อายุ แก่ศูนย์ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


การขอใช้บริการในต่างประเทศ (หลังจากลงทะเบียนแล้ว)
ขณะพำนักในต่างประเทศ ติดต่อศูนย์ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ +662 205-7714 พร้อมแจ้งชื่อ สกุล เลขที่กรมธรรม์ อายุ แก่ศูนย์ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 

หมายเหตุ
ในกรณีพบว่าข้อมูลของผู้เอาประกันตามที่แจ้งไว้เป็นเท็จ การลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการจะเป็นโมฆะทันที


ลงทะเบียนใช้บริการกรณีเดินทางไปต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

 • ผู้เอาประกันไทยประกันชีวิตทุกท่านที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน (ยกเว้นผู้เอาประกันของกรมธรรม์ ประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ PA)
 • มีอายุไม่เกิน 65 ปี ณ วันที่ขอใช้บริการ
 • ระยะเวลาคุ้มครองในต่างประเทศไม่เกิน 90 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง นับจากวันลงทะเบียน
 • กรณีผู้เอาประกันเป็นชาวต่างชาติ บริการจะไม่คุ้มครอง ในกรณีเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาหรือถิ่นเกิด 
 

วิธีการลงทะเบียน

 • ต้องแจ้งลงทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ ก่อนการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนดังกล่าวเป็น “โมฆะ” ทันที
 • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว
 • หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน 1124 กด 2 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 21.00 น.
  

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการกรณีเดินทางไปต่างประเทศได้โดยระบุรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้เอาประกัน
ประเภท
กรุณากรอกให้ครบ
คำนำหน้าชื่อ
กรุณากรอกให้ครบ
ชื่อ(ภาษาไทย)
กรุณากรอกให้ครบ
นามสกุล(ภาษาไทย)
กรุณากรอกให้ครบ
เลขที่กรมธรรม์
กรุณากรอกให้ครบ
ระบุเลขที่กรมธรรม์เป็นเลขอารบิกจำนวน 8 หลัก เช่น 12345678
เลขที่บัตรประชาชน
กรุณากรอกให้ครบ
(ตัวอย่าง 3100100131001)
เพศ
กรุณากรอกให้ครบ
สถานภาพ
กรุณากรอกให้ครบ
วัน/เดือน/ปีเกิด* (พ.ศ.)
กรุณากรอกให้ครบ
อายุ
อายุไม่ตรงตามเงื่อนไข
(เลือก วัน/เดือน/ปีเกิด)
โทรศัพท์สำนักงาน
(ตัวอย่าง 021234567)
ต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน
กรุณากรอกให้ครบ
(ตัวอย่าง 021234567)
ต่อ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
กรุณากรอกให้ครบ
(ตัวอย่าง 0819999999)
อีเมล
กรุณากรอกให้ถูกต้อง
( ตัวอย่าง example@thailife.com)
ข้อมูลการเดินทาง
คำนำหน้าชื่อ
กรุณากรอกให้ครบ
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)
กรุณากรอกให้ครบ
นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
กรุณากรอกให้ครบ
เลขที่หนังสือเดินทาง
กรุณากรอกให้ครบ
( ตัวอย่าง AA12345678)
เที่ยวบินขาไป
เที่ยวบินขากลับ
พาหนะขาไป
กรุณากรอกให้ครบ
พาหนะขากลับ
กรุณากรอกให้ครบ
ประเทศปลายทาง
กรุณากรอกให้ครบ
(โปรดเลือก กรณีเดินทางมากกว่า 1 ประเทศ)
(โปรดเลือก กรณีเดินทางมากกว่า 2 ประเทศ)
(โปรดเลือก กรณีเดินทางมากกว่า 3 ประเทศ)
(โปรดเลือก กรณีเดินทางมากกว่า 4 ประเทศ)
วันที่เดินทางไป
กรุณากรอกให้ครบ
วันที่เดินทางกลับ
กรุณากรอกให้ครบ
กรุณากรอกให้ครบ
พิมพ์ตัวอักษรลงในช่องด้านขวา
กรุณากรอกให้ครบ

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ