ไทยประกันชีวิต

  • ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์

logo medicare


ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์

เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา ได้ที่ลิ้งก์นี้ > คลิก 

*** โปรดตรวจข้อมูลกับโรงพยาบาลคู่สัญญา เนื่องจากบางแห่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า***

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้เอาประกันรายบุคคล โทร.02-246-9525 ผู้เอาประกันกลุ่ม โทร.02-246-1416


อายุกรมธรรม์ที่สามารถขอใช้บริการไทยประกันชีวิตเมดิแคร์

1. สัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ อายุกรมธรรม์เกิน 90 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่อสัญญา กรณีเข้ารับการรักษาการเจ็บป่วยจากโรค
2. สัญญาพิเศษเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันเริ่มสัญญากรณีเข้ารับการรักษาจากอุบัติเหตุ

 

เอกสารที่ใช้

บัตรประจำตัวประชาชน 

 

การขอใช้บริการ

1. แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน 
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้น และแจ้งให้ทราบว่าสามารถใช้บริการนี้ได้หรือไม่
3. บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ให้แก่โรงพยาบาลโดยตรง และโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินจากผู้เอาประกันเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนเกินเท่านั้น
4. ก่อนที่ผู้เอาประกันจะออกจากโรงพยาบาล ให้ตรวจสอบ และลงลายมือชื่อรับรองในใบสรุปค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล
 

การให้บริการนี้อยู่ภายใต้ความเห็นชอบของบริษัทฯ ซึ่งหากไม่สามารถให้บริการได้ ท่านสามารถส่งเรื่องเรียกร้องสินไหมได้ตามขั้นตอนปกติ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อ  โทรศัพท์ 02 246 9525-6 (6 คู่สาย) เวลา 08.30-20.00 น. หรือ E-mail Address  tlmedicare@thailife.com

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ