ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต International Claims Solutions (ICS)


ไทยประกันชีวิต International Claims Solutions [ICS]

บริการสินไหมในต่างประเทศ (International Claims Solutions) เป็นบริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (ทั้งผู้ป่วยในและนอก) ในกรณีที่ผู้เอาประกัน ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยระหว่างเดินทางอยู่ต่างประเทศ หรือ มีความประสงค์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างประเทศ
บริการสินไหมในต่างประเทศ (International Claims Solutions)  จะให้บริการแก่กลุ่มผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่อยู่ในเงื่อนไขบริการ 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่มีความคุ้มครองทุนประกันสูง (Health Fit Ultra) คือ แผนความคุ้มครอง (VP1 VP2) จะได้รับสิทธิในการใช้บริการทั้ง 2 กรณี คือ 
 กรณีเดินทางไปต่างประเทศเเล้วเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ 
 กรณีมีอาการเจ็บป่วยเเล้วต้องการวางแผนรักษาในโรงพยาบาลต่างประเทศ
2. ผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่มีความคุ้มครองหมวดค่าห้อง (RB) ตั้งแต่ 3,000บาท ต่อวันขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครอง เฉพาะ กรณีเดินทางไปต่างประเทศเเล้วเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ 


 เงื่อนไขและขอบข่ายการบริการ

1. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการทั้ง 2 กรณี คือ กรณีเดินทางไปต่างประเทศเเล้วเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ และกรณีมีอาการเจ็บป่วยเเล้วต้องการวางแผนรักษาในโรงพยาบาลต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
2. กรณีเดินทางไปต่างประเทศในแต่ละครั้ง ผู้เอาประกันจะต้องลงทะเบียนก่อนการเดินทางล่วงหน้าผ่านช่องทาง ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน ไทยประกันชีวิต โทร 1124 กด 2 โดยเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา   8.00 – 21.00 น.
 กรณีเดินทางไปต่างประเทศปกติ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 3 วันทำการ
 กรณีวางแผนไปรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ
3. ผู้เอาประกันสามารถใช้บริการได้ทั้ง ความคุ้มครอง ผู้ป่วยในและนอก 
4. สิทธิ์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะได้รับตามสิทธิ์ ที่ผู้เอาประกันมีตามเงื่อนไขสัญญาที่ระบุในกรมธรรม์
5. สถานะกรมธรรม์ของผู้เอาประกันจะต้องมีผลบังคับ ในระหว่างที่จะเดินทางและอยู่ในต่างประเทศ
6. กรณีมีค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงิน ทางผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนเกินทั้งหมด
7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะ ผู้เอาประกันที่ระบุในกรมธรรม์เท่านั้น และเริ่มต้นการใช้สิทธิ์ได้หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับใช้
8. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯได้รับการยืนยันการลงทะเบียนแล้วจากผู้ให้บริการ Europ Assistance (EA)
9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เอาประกัน ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือ ผู้เอาประกัน ที่อยู่ใน
เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หากไม่ได้ลงทะเบียนก่อนการเดินทาง จะไม่ได้รับสิทธิ์บริการ International Claims Solutions (ICS) 
10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


วิธีการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ
1. กรณีเดินทางไปต่างประเทศปกติ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนเดินทาง และกรณีวางแผนการรักษาในต่างประเทศ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วันทำการ ก่อนเดินทาง
2. ลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน ไทยประกันชีวิต โทร 1124 กด 2 เพื่อขอลงทะเบียนใช้บริการสินไหมในต่างประเทศ
3. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้เอาประกันได้รับการยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ผ่าน E-mail ที่แจ้งลงทะเบียนไว้ พร้อมแจ้งเบอร์โทรติดต่อขอใช้บริการ


สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่มีคุ้มครองหมวดค่าห้อง (RB) ตั้งแต่ 3,000บาท ต่อวันขึ้นไป มีดังนี้
1. สัญญาประกันสุขภาพ
- ภ30/ ภ40 
- พ35/ พ45
- สพ2: H30/ H40/ H50/ H60/ H80/ H1K
- สพ 80 S30/ S40/ S50/ S60/ S80/ S1K/ S32
2. สัญญาประกันสุขภาพ VIP (วพ2)
3. สัญญาประกันสุขภาพวีไอพี6เท่า (วพ4/ วพ6/ วพ7/ วพ8)
4. สัญญาประกันสุขภาพ80 รีฟันด์ พลัส (S03/ S04/ S05/ S06/ S07/ S08/ S09)
5. สมาร์ท วีไอพี (V01/ V02/ V03)
6. ประกันสุขภาพโกลด์ (G04/ G06/ G08/ G10/ G12/ G13/ G14/ G15/ F02/ F03/ F04/ F05)
7. ประกันสุขภาพโกลด์ พลัส 
- SPA/ SPB/ SPC/ SPD/ SPE/ SPF/ SPG
- HGE/ HGF/ HGG/ HGH/ HGI/ HGJ/ HGK/ HGL
8. สัญญาประกันสุขภาพ Health Fit DD
- SPK/ SPL/ SPM/ SPN/ SPO/ SPP/ SPQ/ SPR/ SPS/ SPT/ SPU/ SPV
9. สัญญาประกันสุขภาพ Health fit 99 (S37/ S38/ S39)
10. สัญญาประกันสุขภาพ Health fit refund plus (S44/ S45/ S46/ S47)

ยกเว้น แผน VIP แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (วพ. 5) และ แผนประกันสุขภาพเด็ก (HS Junior) จะไม่สามารถลงทะเบียนใช้บริการสินไหมใน ต่างประเทศได้     

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ