ไทยประกันชีวิต

รู้จักเรา

“เราจะเป็นองค์กรไทยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ ประโยชน์และพัฒนาสังคม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม” นี่คือเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของไทยประกันชีวิต
กอปรกันวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจจริงที่จะร่วมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ทำให้เกิด “โครงการศุนย์รวมน้ำใจไทยประกันชีวิต”ขึ้นในปี 2535 เพื่อรณรงค์ขอรับบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์จากบุคลากรไทยประกันชีวิตเพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

แนวคิดเรื่อง “การให้” ได้ถูกส่งต่อและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ค่อยๆหล่อหลอมให้บุคลากรไทยประกันชีวิตรักและเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน เติมเต็มความสุขให้กับคนในสังคมผ่านกิจกรรม “ การให้” ต่างๆ เสมอมาและในที่สุด “มูลนิธิไทยประกันชีวิต” จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้เดือดร้อนและผู้ประสบภัยพิบัติ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม ครอบคลุมในด้านต่างๆอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดรับกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม บนยุทธศาตร์ด้าน “การให้” และพันธกิจมากกว่าการประกันชีวิต ปี 2556 มูลนิธิไทยประกันชีวิตจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ หรือ One for Lives Foundation (O.F.L.) โดยยังคงสานต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และร่วมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมทุกภาคส่วน ดังนี้
 
  1. วิสัยทัศน์   : มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับเป็นองค์การสาธารณกุศลที่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักมุ่งให้ ความ ช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  2. พันธกิจ     :มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลให้ได้รับความช่วยเหลือ ผ่านการจัดตั้งกองทุนต่างๆ ดังนี้

    1.กองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็ก     2.กองทุนเพื่อผู้ป่วยสูงวัย 
    3.กองทุนเพื่อผู้ป่วยสตรี    4.กองทุนเพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก
  นอกจากการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขาดโอกาสทางการรักษาแล้ว มูลนิธิฯ ยังคงให้ความสำคัญด้านการ ศึกษาของเด็กและเยาวชนด้วย  เพราะตระหนักดีว่าการศึกษาเป็น  อีกรากฐานหนึ่งที่สำคัญ  ที่จะนำไป สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ผ่านกองทุนเพื่อการศึกษา
 

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ